3:53

Ynjyl Sapaklary

MP3

Hormatly radio diňleýji moştaklar efirda siz uçin taýarlanan gepleşiklerimizden biri.Eziz diňleýjiler biz hyzmat boýunça koplap doganlar bilen ýüzbe-ýüz,käwagtlar hat arkaly gepleşmagimize dogry gelýar.Ezizler eger şonuň ýaly söhbetleriň hemmesini bir ýere jemleb ondan iň esasyý ýerini saýlap alýan bolsak hemme pikirler biri birine oran menzap gidýar diyip aýtmak mumkin.Ýagny insan günäkar Hudaý bolsa Mukaddes.Bu pikrler bolsa edil hakykatdyr.

Ýone şona seretman Hudaý öz maksaty boýunça gerekli insanlary häzireçenli saýlap olyp işletmekde dowam edýar.Geliň hormatly doganlar şol oründa Hudaý önki saýlan insan we paýgemberler kim bolan we olor nahilli adamlardy.Olor bizden nämesi bilen tapawutlanaýdylar şolary görüp çyksak.Ýadynyzda bolsa Hudaý Habyl we Kabyla gurbanlyk getirmekleri barada emir beripti.Olor Atamyz aýdýşy ýaly etdiler.Ýone Hudaý oloryň birin gurbanlygyny makul gormedi.Siz nahilli oýlýanyz hormatly diňleýji.

Näme uçin Hudaý Habylyň gurbanlygyny makul gördi?Habyl günakär bolmany uçunmi?Ýok Elbettde Habyl hem Hudaýyň göz onünde günakärdi.Ýone ol Hudaýy söýardi.Habyl Hudaýyň Sözüne we Hudaýa ynanlygy uçin şeýle boldy.Hudaý Nuha butin ýer ýüzini gyryp taşlaýan,şonuň uçin sen gämi ýasa diyeninde Nuh Hudaýa ynandy we Hudaý oňy we maşgalasyny gutkardy.Eger ýadynyzda bolsa Hudaý kop insanlar arasyndan diňe Nuhy saýlap alypty.

Çunki ol hemişe Hudaýa gulak asan we Hudaý aýdyşy ýaly ýören insandy.Ýene bir gahrymanymyz butin halklaryň atasy Ybraýym babamyz.Hudaý Ybraýyma öz ýürdyndan çykyp Hudaý oňa görkezmagi wada eden ýere barmagy buýrdy.Ybraýym Hudaýa ynandy we Hudfaý oňy Kenan ýerine alyp girdi.Ybraýym babamyz Hudaýa ynanyşy bilen bille bir möhüm zady amala aşyrdy we häzirki günde buny her bir masihyý doganlarymyz etmagi gerek.Ýagny ol Hudaýa gulak asdy.Hudaý nahilli etmagi buýran bolsa tä şonuň ýaly amala aşyrdy.Netijede bolsa Hudaý babamyzy merhemetlep bereket berdi.

Musa bilen hem tä şonuň ýaly boldy.Ol Hudaýa ynanýady we ysraýylylar öýleriniň gapylarynyň — dik söýesine gan çalyp çykmagy olara aýtdy.Hudaý olary hemölim perişdesinden saklap galdy.Eziz radio diňleýji doganlar gepleşigimiz başynda size aýrym söhbetler hakynda ýatlatyp geçendik.Şol söhbetleriň iň esasyý maňyzyňy,bilgişleýin bugunki gepleşigimiziň iň sonüna alyp göýuptyk.Hudaý uçin biziň edýan işlerimiz we hyzmatlarymyzdan hem möhümrak bolan bir zat bardygyny koplap insanlardan eşitdik we size hem şol pikr hakynda çuň oýlap görmeginizi teklip edýas.Atamyz uçin her bir insanyň ýüregi we Hudaýa bolan tabunlygy iň möhüm eken.Siziň ýüreginiz Hudaýyň onünde nahilli?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top