5:41

Ybadat we Mukaddes Kitab ayatlary

MP3

Salam hormatly we eziz doganlar we uýalar. Ybadat möwzuguna bagyşlanan
programmamyza höş geldiňiz.
Öz perzentlerine Hudaýyň beren wadalary Asman çekyna meňsýar. Biz bu
çeklary Rebbimiz we diňe Asman bankina töleg uçin görkezmagimiz gerek. Bu
çeklaryň mikdary çäksyz we biz bu wadalary haçan ybadatda Hudaýyň önüne
gelende görkezib bilýars. Bu çeklarda onuň yekke Ogly Isa Mesihyň möhry
bar.

Hudaýyň Mukaddes Kitaby biziň fizikiý we ruhyý haýatymyzy berklýan wadalar
bilen dölüp däşän. Mesih adamlary söýän olar barada alada edan,olara şypa
beren,olary doýran we Mesih düýn,bugun we ebedi şonuň ýaly bolony uçin Ol
bugun biz hakymyzda hem alada edişini dowam ettirýanyny biz bilýars. Onuň
wadalary gaygy edýanlary köşeşdirýar,ýaňyzlarä hemra,günalary
bagyşlaýar,bizni ýaman,günäli adatlardan azat edýar.
Filipiýliklere 4:19”Şohratly Hudaýym Öz baýlygy bilen siziň ýagny Isa
Mesihe degişli bolonlaryň ähli mätäçlikleriniň öwezini dolar”
Dawut patşa nesil esasyny goýuji,onuň şejeresinden fiziki taýdan Isa Mesih
gelen,bize nädip Hudaýyň wadalary biziň ybadatymyzyň bölegi bolmagy
mumkinligi dögrüsunda gowy nusga galdyran.

2-Şamuil 7:25,27-29: «Sen ýa Hudaýymyz Reb, Öz guluň onuň nesli hakda aýdan
sözüňi ebedi sakla-da,diýşiň ýaly et!”Eý Ysraýyl Hudaýy Hökmürowan Reb
,Seniň nesliňi baky berkarar ederiň”diyip guluňa Özüň aýan atdiň Şoňa görä-
de guluň saňa ýüzlenip şu dilegi okamaga milt etdi. Ýa Hökmürowan Reb,Sen
Hudaýsýň,Seniň sözleriň hakdyr,Şu Sebäbi,ýa Hökmürowan Reb,muny Özüň söz
berdiň.Seniň pataň bilen,goý,gulunyň nesli baky pataly bolsun!” Şo ybadata
meňseş ybadat bilen siz Isa Mesihe ynanmýan we Oňy halaskärim diyip kabul
etmän her bir maşgalaňyz agzalary barada ybadat etmagiňiz mumkin-“.
Asmandaky Atam,men senden minettdar,çunki Sen meni söýaň we meniň dogan-
garyndaşym uçin saňa ybadat edýan. Seni şo wagtaçam bilmaýar.Resullaryň
işlerinde 16:31 sen gözegçiä aýtdyň:”Rebbimiz Isa iman et,özün-de tutüş öý-
içeriň hem halas bolor”Men Reb Isa Mesiha ynanýan we men Senden Onuň ady
bilen meniň maşgalam hem halas edilişini soraýan/Kömek et.

Rebbim Isa Mesiha iman getirmagaina we ynanmagyna näme edip we nahilli
oňa kömek edip biljägimňy maňa görkez.Bu ýbadatym uçin beren jogabyňa men
minnetdar.Men ynanýan- gözegçi uçin Sen näme eden bolsaň Sen ony men uçin
hem edýaň we bu uçin senden minatdarman. Isa Mesih ady bilen söraýan.Omun”

Ezizler egerde sizde hem ybadat mätajligi bolsa bize habar goöberiň. Biz siz
uçin bille ybadat edýas. Atlaryňyz efira goýberilmaýar. Rebbimiz merhemeti
hemmeňize ýar bolsun ezizler.Hoş sag-aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top