MP3

Salam. Hudaýi bilen ybadatda aragatnaşyk etmek-bize Hudaýi tarapyndan
berilen iň ýakymly sylagdyr. Kyn pursatlarda siz gam-gussalaryňyzy aýdyp
bilýan,sizi eşitýan Hudaý barlygyny bilmek ynsana teselli berýar. Bu diňe
kyn pursatlarda belli bolýan düýgy.Emma her bir adamnyň öz ryhyý ybadat
haýaty bar. Ybadat etmägi her kim her hil ämala aşyrýar.Ybadata nahilli
çemeleşmegimiz gerek? Biz nämani sorasak we oňy almagymyza ýnansak ,Hudaý
şol zady berýami ýa-da biz Hudaý islan zady islemegimiz gerekmi?Bu çolaşyk
her bir adamyň haýatynda iry-giç bolup geçýar. Bu aýgytsyzlyk döwri bize
ybadat hakynda köp zady öwretýar.Mark 11:24 aýatda şeýle diydi:”Şonuň uçin
size diýýarin :doga-dileg edip,Hudaýydan soran her bir zadyňyzy eýýäm
alandygyňyza ýnanyň,ol size berler.”

Eger şo aýatny öz garaýyşlarymyza görä düşünýan bolsak,şonuň ýaly
nazaryýet gelip çykýar: “Sörä,ynan we talap et”. Biz köplenç käbir zady
halaýas,halaýan zadymyzy Hudaýya aýdýas we Hudaýdan şony bermägini talap
edýas. Bu öz islegimize esaslanan nazaryýedyr. Ýadynyzda bolsun,ryhyý
haýatymyzda Hudaýi birinji bolup işlep başlaýar biz däl/Mukaddes Kitabda
ýazylany bounça Ol bize Onuň eradasyny berjaý etmek islegini berýar .”Çunki
Hudaý Oz göwnünden turýan işleri uçin size gujur-gaýrat berip,sizdaki işini
amal edýar.”(Filipiliklere haty 2:13) Hudaýyň Mukaddes Ryuhy sizi Hudaýyň
eradasyna görä ybadat etmaga başlaýar.Mukaddes Ruh hem ejizligimizde bize
kömek berýar,sebäbi biz hat-da nähilli we name barad dileg etmelidigimizi
hem bilmeýaris.Emma Mukaddes Ruhuň Özi söz bilen beýan edip bolmajak
iňňildiler bilen biziň uçin töwella edýar.(Rim 8:26-27)Hudaý sizi nahilli
ybadat etmaga çagyrsa,şol zada ýananyň.Onuň Özi wakalar gidişini alyp
barýar.Soň bolsa şol Hudaýyň islegi bounça ybadat etmaga dowam ediň.
Hudaý bilen düşüşanyňyzda ynançyňyz krizis ýagdaýynda galýar.Şol wagtda
Hudaýa ýaramly bolmak ýa-da bolmaslygy çözýaňyz. Şonda nahilli ybadat
etmak gerekdigini öwrenýaňyz.Ybadat etmak sizden zahmet talap edýar.Hudaýa
gijesi bolsada sizi ybadat etmak uçin dürüzmaga ýol göýmagyňyz gerek.

Ybadat edýan ynsan bolmak uçin her gadamda haýatyňyzy Hudaýa laýyk etmek
gerek.Ybadat-tabunlygyň bir görünuşi. Edil şol wagtda Hudaý ybadat arkaly
size geljekki ýollanmalary,gadamlaryňyzy görkezýar.Hudaýyň eradasyny
bilmek, iniki gadamňy atmak uçin ybadat etmek zerur bolýar.
Ikkinçi kynçylyk bu jemagady ybadat etmäga öwretmäk wagtynda döreýar.
Her bir jemagat ybadat edýan jemagat bolmagy gerek.Jemagatyňyzdakylarny
ybadat etmaga,iň esasysý dogry ybadat etmaga öwretmek sylaga laýyk
işlerden biri. Işaýa 56:7 aýatda Hudaý şeýle diýdi:”Meniň öýüm ähli
milletler uçin ybadat öýi diýip atlandyrylar”.Her biriňiziň öýüiňiz ybadat
öýi bolsyn. Söhbetlerimizden giň ulanmak islegiňiz bolsa biziň saýtymyz
size intizar bolup garaşýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top