4:07

Wagt-bu pul

MP3

Salam gadrly radio dinlejiler. «Wagt-bu pul” deyan aydyşy hemme
eşidan,yone bu sözyň manysyni çüň seljeriş edyb goremizok. Wagt dünyade
iň gymmatly nigmatdyr, hatt-da altyndan hem gymmatly, eger ol biderek
gitse oňy asla yzna gaytarmak mumkin dal. Öz wagtynan önümli peýdalanyan
adamlar öz kärinde we hayatynda şowly bolyar. Anyggragy üstünlik
gazanyarlar. Bize berilen hemme zady ulananymyzda öran ätiaçly bolmagymyz
zerur. Köp kişi egerde men kän pul tapsam men bay bolyan diyp
pikirlenyarlar. Aslynda bolsa beyle dal. Kişy nahilly pyly kop tapsa şonça
kop harç edyar we özüne zulum edyar. Meselen aylygynyz kança belent bolsa
işinize şonça kop wagt sarp edyanyz we iş bilen maşgul bolynyz diymek
maşgalanyza şonça az wagt sarp edyanyz.

Eger siz köp aylyk alsanyzda yone heptede çagalarynyza barysy bölup
birnäçe sagatdan artyk wagt sarp edip bilsenyz özünizy gurply adam
hasablab bilynyzmy?

Baylyk,döwlet- gazanan aylyk mukdarynan görä yaşaýşyňyzyň
aýratinlygyna koprak degişly bolyar. Pullarym millionlardan aşsa bay
döwletly bolyan dyib pikir edyar koö kişi. Siz hakyky baylyk nämedygyny
düşunmegynyz uçin multimillioner bolmagynyz şert dal. Buniň uçin siz oňat
ýaşaýşynyz uçin kanagatlanarlykly pulynyz bolsa bes. Şol sebäpli
eger siz bay bolmakny isleseňiz birinjiden bar bolan mumkinçilikleryniz
derejesinde yaşamaga öwrenmagynyz zerur.Buning uçin siz öz harajatlarynyzy
gözegçilik etmaga öwrenmagynyz gerek. Egerde siz 1000 dollar aylyk alyb
900 dollaryny harrçlasanyz bu gülläp ösmana alyp gelyar.

Egerde şu alyan aylygyniz bilen siz 1100 dollar harçlasanyz bu sizi
garyplyka alyb gelyar.Eger sarp edyan harajatlarynyz gelyan
girgejilerinyzdan kop bolsa sizy bolgusyzlyklar garaşyar. Öz
girdenjilerinyzy planlaşdiryş karz toplanyb galmanynyň oňüny almaga
kömek edyar. Harajatlarynysy sarp etmany gözegçilik etmak bilen bille siz
baryna kanagat etib bahtly ömr geçryanyz. Şö bilen bille bu ädetynyz
girdenjilerynyzy toplamana komek edyar. Çunky kiçik baylygy döretman durib
,ölary ygman dürib uly berk baylik gazanmagyn alajy yok. Näçe köp
girdejiniz bolsada egerde ony ornuny doldurub duryan girdejy bolmasa
we diňe harçlaywerseniz ol wagty gelib gutaryar.Hemişelik girdeji girmagyň
ýekeje yoly – ya köprak pul tapmaly ya-da tapan pullarynyň diňe
belly bir bölegini ozinyz uçin ulanmaly.

Eger siz üznüksiz belly bir pul böleginy týgşytlab akl bilen
dolandyrsanyz pullarynyz girdeji girizib mikdary aşib baryar. Yone
yktysad we amanatä goymak uçin ilki gerek mikdardaky pula eye bolmaly.
Wagty gelib biraz artyrylan pullaryna eýe bolmak uçin ynsan özi belli
bir borçlary kabul etmely bolyar. Esasan siz özinize; Girdenjimyň bir
bolegyny özim uçin ayryp göymana hukukum bar”diýmeginyz gerek. Naçe pul
gazanynynyza seredmesden çykdajylary erbe-er goyüb gözegçilik ediň
tapanlarynyzy 10nan 9 bolegyny hojalyk we töleglere etirmek gerek. Buniň
uçin belleninen gysgga wagta käbir lezzetlery ret etmaga dogry gelyar
yone netijesy şona degerlik bolyar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top