4:43

Täze gün

MP3

Daň atyp,entek güneş çykany ýok. Töwerekde bir ses eşidilmaýar. Yssy kofe
içime girip bedenime ýylylyk gelýar. Ýer hem hali uýkudan oýanany
ýok,yone täze gün başlanýar.Bir näçe wagtdan soň täze gün başlanýar. Güneş
göterilenden soň daň asudalygyny adamlaryň hysyrdylary bözýar. Bu şowhun
pikirlerimi dargatyp iberýar. Gelýan 12 sagat menden öz işini talap
edýar.Şonuň uçin häzir karar kabul etmagim gerek.Hudaý şükur! Hudaýyň
Golgotadaky gurbanlygy uçin men saýlamak hukukuna eýe. Şonuň uçin hem men
söýgini saýlaýan. Ýigrençni aklamak bolmaýar. Şonuň uçin hem men söýgini
saýlaýan. Bugun men Hudaýy söýan,çunki Hudaý awwal meni söýdi.

Men begenmegi saýlaýan.Gundaki haýatymda göwnüme degýan sebäpler ýeterlik
bolýar,yone men her hilli ýagdaýda Hudaýy görýan. Kimiňdir ýaňlýşlary
ustünden gülmaýan,ýa-da bolmasa hatalaryny ýüzüne aýdyp höküm edmýan. Bu
bilen akmaklar meşgul bolsun. Bugun her bir ynsana Hudaýyň bendesi diyip
seredýan. Kyn ýagdaýlarda Hudaýyi düşünmäga hereket edýan. Men
parahatçylygy saýlaýan.Men ýaşaýyşym uçin öňe hereket etmagim uçin
bagyşlaýyş berýan. Töweregimdäkiler bilen asudalykda bolmagy saýlaýan. Men
sabrly bolmagy saýlaýan… dünýadaky aladalara uns bermaýan.Meniň örnümy
alanlary gargamaýan,tersine oňa ýol berýan. Kop garaşanym uçin ornuna
zeýrenmen,şol wagtymny ybadata bagyşlaýan.Täze tabşyryk alanymda ellerimni
ýumruk etmesden,minnetdarlyk bilen işe girişýan.
Men gowlygy saýlaýan… Garyplara, meniň kömegime mätäjlere mähriban
bolýan.Baý-dowletlilere hem oşgöwünli bolýan,çunki olar gorkýarlar.
Zalymlara hem ýagşylyk ediýji bolýan,çunki Hudaý hem maňa ýagşylyk edýar.
Men ýüregiýukalygy saýlaýan….Nahäk tapylan puldan görä,pulsyz gun
geçirmagy saýalaýan.Kemsidilmeleri magtaw ýaly kabul edýan.Başga birini
aýplandan görä,öz günalerim uçin toba edýan. Men päk ýürek we şepagatly
bolmagy saýalaýan.Men kanagatly bolmagy saýalaýan… Ruhym ölenimden soň bu
wagtlaýyn bedenimni terk edýar.Şeýle bolonson her hilli ýagdaý meniň
ustümden höküm sürmagine yol goýmaýan.Her hilli ýagdaýda hem kanagatly
bolmagy tanlaýan.Diňe iman islegini ganagatlandyrýan.Diňe Taňryma tabun
bolýan.Bugun we soň hem diňe Mesih meniň Halypam bolýar.Men bugun häzirden
başlap,kanagatly bolmagy saýlaýan.

Men imanňy saýalaýan.Imansyz ýaly bolup görünýan ýagdaýlarda hem Hudaýyň
merhemetine daýanyp iman bilen işe başlaýan. Bugun men öz wadalarymy
berjaý edýan. Algydarlaryň ynançyny gazanýan. Işdeşlerim geplerimyň
dogrulygyna şübhe edmýarlar. Aýalym hem söýgimyň çyndygyna şübhe edmýar .We
perzentlerim hem atasy öýe gelmesliklerinden gorkmýarlar.Meniň sadakatly
ekenime şaýat bolýarlar.

Men pespälligi saýlaýan. Güýç bilen hiç zada etişip bolmaýar.Men päspäl
bolýan. Sesimi belent çykarýan bolsam hem,diňe Hudaý beýikletmek uçin
belendletýan. Barmaklarymy birikdirip gysýan bolsam hem diňe ybadat
wagtynda birikdirýan. Nämenidir talap etsem hem diňe özümden talap edýan.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top