3:51

Yzarlamalar

MP3

Salam hormatly doganlar, Rebbimiz Isa Mesihe ynanandan soň kynçylyklar ýada meseleler boluşy anyk.Rebbimiz Isa Mesih hiç kime:”Toba edeniňden soň haýatyň oňat bolýar”diyip aýtmaän.Tersine öz oýdekilerimiz we mähelledäkiler tarapyndan garşylyklar güçlenmegi mumkin.

Men ýakynda şonuň ýaly insanlaryň biri bilen söhbetlaşip galdym.”Dogan,men Rebbimiz Isa Mesihy oňräk tanyp bilmedigim uçin oran gýnanýan.Sebäbi Hudaý meni tapynça men oran kop jenaýatlary etdim.

Haýatymyň manysy ýokdy.Häzirki günde meniň oňki haýatymdan habardar bolan mahalledakilerden käbirleri meniň özgerenimi görüp haýran galýarlar.Hatta kopçiligi ýüreklilik bilen meniň haýatymdaky özgerişler hakda hem soraýarlar.

Ýakynda meni mähellemiz ýaşullylary çagyryp gyssaga aldy.Men saýlan ýoly,ýagny Rebbimiz Isa Mesihi ret etmegim gerek eken.Menimçe olara meniň oňki günä doly haýatyn makul görünýar.Şonda men olara:”Ahrym men oň kopläp jynaýat etdim,adam öldurmägeçenli bardym,hemme menden bizardy”diydim.

Meni ýene şonuň ýaly ýagdaýda görmegi isleýanyzmy””diyip soradym? Jynaýat edip,günä batyp ýöran wagtymda hiç kim ýanyma gelip,bu ýoluňdan gaýt diyip aýtmandy.Indi bolsa ýagşy tarapa özgerenimde akyl berýanler köpelip galdy.”

Eziz doganlar,men bu gepleri aýdylany ýaly kagyza düşirdim.Näme uçin beýle,ahrym hemmäniň islegi dünýada ýagşy insanlar köpelmeginden ybarat dälmi-na?Mesih adynyň asyl manysy “ pata alan”diyeni.Isa Mesih diyende Rebbimiziň Hudaý tarapyndan saýlananyny bilýas.

Köpçiligimize,”seni başga dine geçiptir diyip eşitdim” diyen gep ýagşy tanyş bolsa gerek.Esasan-da ýakynlarymyz,dostlarymyz şeýle sorag bermagi ýagşy görýärler.Şonuň ýaly sorag berýänleriň kopçiligi täze pikrlerden gorkýarlar we şonuň uçin hem biz hakymyzda nädogry pikre barýarlar.

Käwagtlarda ýarym bir gepleri eşidip,näçe gülkinç sorag diyen oýa barýaň kişi.Meselen:Siz ruslaryň dinine geçipsiniz,ýada Isa ýahudiýleriň paýgemeri diyen gepler.Hormatly diňleýjiler,şeýle soraglara aşakdaky ýaly jogap bermage çalyşyp goruň:

“Hudaýa şükur,men ýeketäk Hudaýa ynanýan.Dünýäde dinler kop,ýone adamlar barybir,Hudaý bilen ýaraşmak we öz günälerinden azat bolmak uçin Ol iberen Halasgära ynanmagy gerek.Bu Halasgär bolsa Rebbimiz Isa Mesihdir.Ol Hudaýyň ýekeje pata berilen güzysydir.Diňe Ol bary insanlaryň günasini bagyşlap bilýar.Men bolsa günalerimden azat bolmagy isleýan.Hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top