2:52

Söz arkaly ýaradylyş

MP3

Salam eziz doganlar,siz bilen ýenede sag aman düşüşup duranymyzdan oran begýanýaris.Hormatly doganlar,Rebbimiz Isa Mesihyň Höşhabary bize Hudaýyň kimdigi we nahillidigini açyp berýar.

Bu Höşhabary meýileşdiren Hudaý butin barlygyň Hökümdary we Ýaradyýjysy bolany uçin bu Höşhabar aýratyn ähmiýete eýe.Ine şol Höşhabar arkaly Hudaý bize ýaradylyşyň hemde butin älem-jahanyň manysyny açyp berýar.

Gelip çykyş kitapynyň 1 we 2 baplaryndaky ýaradylyş hekaýasy bize butin barlygy we bary tebigatyň özarasyndaky aragatnaşygyndan bizi habardar edýar.

Ýaradylan barlyk biri-birine nahilli aragatnaşykda bolmak gerekdigi olaryň nahilli maksatda ýaradylanyna baglydyr.Ine şol aragatnaşyklar güna sebäbli , çolaşyp giden,indi iňe şu aragatnaşyklary gaýta öz ýagdaýna gaýtarmak Höşhabaryň iň esasyý maksaty,ýüregi bolup,Hudaý ine şol işi amala aşyrýar.

Mukaddes Kitapdaky ýaradylyş hekaýasy häzirki zamandaky adamlaryň gaharyny getirýar,çunki olar jogap berilmagi zerur bolan soraglara jogap bermagi islemeýarlar.

“Hudaý bardygyny nädip bilip almagym mumkin?”-diyen sorag doreýar.Hudaý nireden peýda bolan?Ozaldan oň näme bolan?Dünýada haýatyň özi nahilli başlanan?Hudaý hiç zatdan nadip ýaradyp bilýar?Ebediýetiň manysy näme?

Olar şu we şoňa menzeş soraglara jogap bermagi islemeýarlar.Biz bolsa Mukaddes Kitap bu meselel hakda näme diýşini bilib almaga tuýs ýürekden hereket etmagimiz gerek.

Mukaddes Kitapdaky bir näçe aýatlar ýaradylyş hakda geplese-de biziň iň esasyý çeşmemiz Gelip çykyş kitapynyň 1 we 2 baplaridir.Mukaddes Kitapda Hudaý Öz Sözi arkaly ýaratdy diyip aýdylan,bu nahilli manyä eýe? Täze Ähtda bu zat bir näçe gezek aýdyp geçilen.

Köne Ähtyň hasiýetini düşünmek uçin aýatlar möhüm ahmiýete eýe.Şoňa seretman,biz Köne Äht metinini onuň eareýçe kontekstinde barlap öwrenmagimiz möhüm.Ýaradylyş hakdaky Hudaýyň aýnlygyny iň başda kime berilenini biz anyk bilmeýas.Gelip Çykyş 1 we 2 baplar häzirki düşilişinde haçan ýazyp galdyrylany hakda bolsa hali bäsdeşlikler barýar.

Şonuň bilen eziz doganlar bugunki mowzugymyz hem öz sonüna ýetdi.Häzirçe höş sag aman boluň eziz doganlar!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top