5:33

Siz onuň ybadathanasysyz

MP3

Eziz aýallar siz özünuz hakyňyzda oýlaýan ekeniňiz iň başda nämelere unus
edýaňyz? Özüňuzi nahilli düýaňyz? Biz aýallar tebigatdan duügulara baý edip
ýaradylanmyz.Biz käbir zatlary güýçli düýgular bilen kabul eden wagtlarda
erkekler tä şol zatlary oraň sadaja kabul edýarlar. Kä wagt biziň
düýgularymyz başka aýallary düşunmägimizde we göwün gotermekde peýdali
bolýar.Emma Mukaddes Kitabnyň hakykatlaryny düşunmagimizde düýgydan görä
iman birinji öründa dürýar. We edil şol düýgularymyz arkaly şeýtan bize
hujum edýar. Bize pikirler berip keýpimizi gundeki ýaşaýyşymyzy özgertmek
oran aňsat.Eger üns berip seretsek gun dowamynda beýniňize durli hil
haýallar gelýar.Oloryň arasynda hem gowy hem ýamanlary bar.Emma häzir biz
aýtmakçy bolan haýallar bu şeýtanňyň ýalanlaryna degişli. Şeýtan bize dürli
hil bolgusyz haýallar berýar.Bu haýallar bizi Hudaýdan daşlaşdyrýar.Çunki
şaýtaňyň maksaty hem ine şo.Ol bizlere ýalan geplep haýatymyzy yzdan
çykarmaga çalyşýar.Onuň ýalanlarynyň sany ýok.Ol bize :”Sen gowy aýal
däl”, “Ýaman enesen” “Näme edip goýduň,indi Hudaý saňa seredmaýar”,”Haçan
gowy hyzmat etseň diňe şonda Hudaýa laýyk bolýaň” diýan ýaly ýalanlar
gepleýar.Eger biz şol ýalanlary ýüregimize kabul etsek,şol ýalanlara görä
ýaşaýyşny başlaýas. Bunuň ýaly ýaşaýyş netijesinde Hudaýdan daşlaşyp
gidýas. Hudaý bolsa bize bunuň ýaly ýalanlaryň tersini aýdýar.:”Sen meniň
söýgili gyzym”,”Seniň hyzmatyndan görä özüň maňa köprak gereksiň”” Güna
eden bolsaň hem seni gowy gorýan”,Mukaddes Kitab näme diydi> Mukaddes
Kitabda Hudaýyň sadakaty,söýgisi hakynda oran köp aýatlar bar.Zebur 26 bap
10 aýatynda:”Hatda ata-enem terk edäýse-de Reb men barada alada eder” Ýa-da
Zebur 17 bap 31 aýatynda şeýle ýazylan:”Hudaý-onuň ýoly kämildirsözleri sapdyr.Ony pena ediýänleriň baryna Reb galkandyr”.Ol Ysrayl halkyny
köp gezek bagyşlady,Her gezek halk oňa ýüz tütanynda Hudaý olory kabul
etdi.ÇunkiOl Öz sözüne sadakatly.Şonuň uçin şeýtanyň ýalanlaryna garşy
Hudaýyň sözlerini ulanyň.Şeýtan her gezek size ýalan aýdanynda Hudaýyň
sözüni ulanyň.Isa Masih 40 gun çolde aç galanda şeýtan Ony gyzykdyrandy.Ol
Isa hem özünuň ýalanlaryny ulanypty ,emma her gezek Isa oňa Hudaýyň sözi
bilen gaýtargy berdi. Şonuň ýaly eken biz hem Onuň yzyndan ýoramagimiz
gerek.Eger şeýtaňyň hujumlaryny gaýtarmasak ol biziň haýatymyzy bozýar.Biz
Hudaýyň ybadathanasy biziň içimizde bunuň ýaly ýalanlara ýer bolmaslygy
gerek.Geliň Mukaddes Kitabdan 1-ji Korintoslar 3:6 okaýas:”Eýsem siz
Özüňiziň Hudaýyň ybadathanasydygyňyzy araňyzda Hudaýyň Ruhunyň
ýaşaýandygyňy bilmiýarsiňizmi? Hudaýyň ybadathanasyny weýran edeni Hudaý
weýran eder.Çunki Hudaýyň ybadathanasy mukaddesdir,şol ybadathana
–sizsiňiz”.Şonuň uçin Hudaýyň ybadathanasyny bozmaslyk uçin hemişe
paýhasly haýat geçirmagimiz gerek.Biz ätiýçsyzlyk edip aňsat Hudaýyň
ybadathanasyny bulamagymyz mumkin.Çunki biziň köne tebigatymyz hemişe biz
bilen ýanma-ýan ýaşaýar. Ýalan geplemek, gýybat etmek, bahyllyk etmek,
ýigrenç, biri hakda ýaman pikirlemek, nädögry haýallara berilmek,şeýtanňyň
ýalanlaryny kabul etmek.Bularyň sanynyň çägi yok. Emma Hudaý näme
diýar:Mukaddes boluňlar, çunki menMukaddesdyryn” Biz köne tabigatymyz emrine
görä däl indi Mukaddes Ruh emri bilen ýaşamagymyz gerek. Egerde biz her
guni Mukaddes Ruh emri bilen ýaşamagy adet etsek biz ýbadathanany hemişe
mukaddes saklan bolýas. Şonuň uçin her gun irden hemme işleriňizi
başlamasdan oň biräz wagtyňyzy Hudaýa bagyşlaň. Ondan sizi Mukaddes Ryha
doldüryşyny we butin gun Mukaddes Ruh emri bilen ýaşamak uçin Onuň
kömegini soraň. Mukaddes Kitabda ýazylany boýunça eger biz Onuň eradasyna
görä bir näme dileg etsek Ol biziň dileglerimizi eşidýar. Eger Ol biziň
dileklerimizi eşidýanyny bilsek dileklerimiz berjaý bolüşuny hem
bilýas. Şonuň ýaly eken şeýtaňyň ýalanlaryny bir çeta zyňyp Hudaýyň Sözi
bilen ýaşaň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top