3:31

Siz iň gowy gören iş

MP3

Salam ezizler. Ýaşamaklyk maslahatlary diyip atlandyrylan programamyza höş geldiniz.Siz onünize maksat göýduňyz.Meselen bir käri saýladynyz.Ýone bu bilen hereket indi başlanýar.Siz şonuň ýaly etmeginiz gerek-saýlan kärinizde iň zor we iň çeper bolmaga hereket etmaginiz gerek. Diymek öz kärinizde iň zor bolmakçy bolsanyz näme etmek gerek?Öz haýatynyzy gaýtadan barlaň: ol nahilli?Soň onuň nahilli bolmagyny göz önünize getiriň.Eger siz gowy görýan işiniz bilen meşgullanýan bolsanyz,bunuň sebäpleriniň sanawyny düzuň,haýalynyza gelenini,siziň ynançynyzy tassyklaýanlaryny,siz islän we göwnünizi göterýan iş bilen meşgullanmaga böwet bolýan sebäpleriň sanawyny duzuň.Soň bu sanawyň her bir bölümine ähmiýet beriň.

Bu böwetleri çyndan hem ýeňip bolmaýamy?Eger siz bu hekaýada aýdylanlaryň esasyý ýörelgelerine düşünip yetseniz,her hilli böwetleri ýeňip geçýanyz,oňy ýakymly mumkinçiliklere öwurmeginiz mumkin.Eger siz edip bilýan ýa edip bilmeýan diýseniz ikki ýagdaýdada häksynyz.Özünizden soraň-hany,dünýanyň hemme puly we wagty ygtyýarynyzda bolonda näme bilen meşgullanan bolordynyz?Eger öz işim bilen megullanmagy dowam ederdim diyseniz,onda siz öz işinizi uly höwes bilen,ýagşy görýan ekeniňiz.Eger siz başga iş bilen meşgullanardym diýseniz,oňda özünizden soraň:”Özüme ýaraýan iş bilen nädip meşgullanardym?Maňa kämil bölup görünýan şol haýatda nädip ýaşaýyşy başlardym?”

Näçe tiz we kop gezek içinizdäki gepe gulak asýanyz?Haýatdan näme garaşsanyz,şony berýar.Siz haýatynyz ssenariýsyny her bir söz oý-pikrlerineçeli özüniz ýazýanyz,şonuň uçin hem ýagşy ýada ýaman ssenaryý ýazyş öz elinizde.Hereket ediş wagtynda aşakdaky gönükdirilenlik we üstünligiň formulalaryny özünize gaýtalaň:Men ajaýyp şahs.Men älem-jahana takdym edýan zadym bar.Özüm bilen bolmaga hakym we börçum bar.Men uly üstinlige ýetişip gelýan.Men özüme üstünlik gazanmak we maksada yetmegi teklip edýan.Men özümiň hyzmatymy görkezip bilmägime ýardam berýan adamlary we weziýetleri özüme çekip bilýan.

Her guni her hilli aragatnaşyklarda men ýagşy we ýenede ýagşy bolup barywerýan.Akşam uýkydan oň gümürtik pikirinizden üstunlige nadip ýetişmagi,özünize gerekli puly tapmagy,insaniýet we butin älem-jahana nadip hyzmat görkezip bilmeginizi düşünip yetmekde ýardam bermagini soraň.Öz içinizde jogap bilen we hemme özünize gereklisini tapan ýaly oýanyň.Uly guýje eýe düşnüksiz duýgy siz ony gerekli ugura ugryktyrmaýinçenli gundizi we gijesine peýdanyz uçin işini başlaýar.

Ýaşaýyş we haýatdaky niýetlerinizi amala aşyrmakda Rebbimiz ýardam bermagini sorap galýan.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top