3:51

Şeýtan çaňňaly!

MP3

Salam eziz radio diňleýji doganlar. Siz ýaly eziz radio diňleýjilerimiz bilen ýenede radio tolkunlary arkaly düşüşyp düranymyzdan oran minnetdaris.Eziz diňleýji bugunki gepleşigimizi bir sorag bilen başlamagy ygtyýar etdik.Üns ediň sorag: Mukaddes Kitapy ökamagyň masihiýlyk haýatda nahilli peýdasy bar?Şol söragymyza elbettde Mukaddes Kitapdan jogap tapmaga çalyşýas.

Mark baýan eden Höşhabaryň 4:1-20 aýatlarda edil şol soragymyza jogap tapmagymyz mumkin eken.Mesihe ynanýan her hilli insanyň haýtyndäky iň möhüm pursatlardan biri,bu ybadat we Mukaddes Kitap ökamakdyr. Teselli beriji Rebbim,Sen bizi gyzyktyrmalardan azat edeniň uçin şöhratlar bolsun.Bize imanymyzda berk durmagymyz uçin ýardam ber.

Eziz radio diňleýjiler,1-ji Petrus hatynyň 5:8-9 aýatlary bize “Hüşgär we oýa boluň. Duşmanyňyz iblis arlaýjy arslan ýaly aýlanyp, awuny agtaryp ýörendir. Dünýäniň ähli ýerinde doganlaryňyzyň hem hut şunuň ýaly ejirlere duçar bolýandyklaryny bilýändigiňiz üçin, berk iman bilen iblise garşy duruň. “ diydi. Eziz doganlar geliň tokaýlyk haýwanlarynyň şäsy bolan arslaňyň nahilli haýwan ekenini gorüp çykýas.

Birinjiden,arslan oraň guýçli,batyr haýwandyr.Şo bilen bille ol öz öljesine şonuň ýaly çeperlik bilen myjabat atýar,köplanç bunuň ýaly aw etmek arslanyň ýeňişi bilen gutarýar. Arslanyň hilegärligi ol köplanç kesel we ýaralanan,ejiz we ýaş öljelere myjabat atýar.Elbettde buny biz şeýtanyň insanlara edýan hüjümine menzetmagimiz mumkin. Biz şeýtanyň haýsy myjabadyna çydap bilmeýas?

Bundan başga biz nadip şeýtana garşy imanymyzda berk durup bilýas?Elbettde şol soraglarymyza hem Mukaddes Kitapdan jogap tapmaga çalyşyp gorsek.Jogabyny Efesliler hatynyň 6:10 we 18 aýtlaryndan tapmagymyz mumkin.Birinji ýarag” hakykat guşagy”diyip aýdylýar.Şeýtan hilegär we ýalançy diýip atlandyrylýar we çyndan hem şeýle.Nahilli hiýleler bilen şeýtan tarapyndan gyzyktyrmalara düşýas?

Bu soragymyza bolsa Gekip çykyş kitapynyň 3:1-8 aýtlaryndan jogap tapmagymyz mumkin. Gelip çykyş kitapynyň 2:16-17 aýatlarynda Hudaýyň hakykyý gepleri bilen ilanyň geplerini deňeşdirip göriň.Şol bilen bille şeýtanyň gepleri näçe Hudaýyň aýdan geplerine menzeýanyny,emma öz niýetini amala aşyrmak maksadynda özgertenligine de üns ediň.Ezizler şonuň uçin hem şeýtan hem öz hüjümini hiýlegärlik bilen,entek imanda guýçsizrak bolan doganlarymyza garatýar.Eziz doganlar,Ýaradn Hudaýymyz her birimizi şeýtanyň dürli hil hüjümlerinden saklasyn.Şol bilen gepleşigimiz öz sonüna ýetdi.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top