4:22

Saýlanan nesil

MP3

“Emma siz beýle dälsiňiz,çunki siz saýlanyp-seçilen halksyňyz.Siz patyşanyň
ruhanylary,mukaddes millet,Hudaýa degişli halksyňyz.Hudaý sizi
garaňkylykdan Özüniň ajaýyp nuruna çagyrdy.Siz Onuň şan-şöhratyny yglan
etmek uçin saýlanyp seçilensiňiz”(1Petrus2:9).
Ezizler,käwagt sizi synlamýan ýagdaýlar bolup dürýamy? Başgalar sizi
synlamagy we size üns etmekleri uçin saçynyzy öňkiden başgaça edip
gyrkýanyz,edil şol wagtda ýürelge bolan geýim giýanyz,täzelikler bilen
özünizi özgetmaga synanyşýaňyz.Şondan soň sizi synlap galýarlar,size üns
edýan bolýarlar,emma bularyň hemmesi wagtlaýnçe.Şeýdip başgalar sizi
synlamagy we size üns etmekleri uçin köp hereket etmäga dogry gelýar.Beýle
etmek nädögry ekenini bilýaňyzmy?
Eger bu ýagdaýi butinleý özgertmekçi bolsanyz,özünuze Hudaýyň nazary bilen
seretmäga öwrenmäginiz gerek.Hudaý sizi nahilli görse siz hem özüniz
hakyňyzda şeýle pikrde bolmagyňyz gerek. Işaýa paýgember kitabynda ýazylany
boýunça Hudaý azat etmek we hakykat geýimi bilen sizi geýdiren,başynyza
çemen dakan.Siz Hudaýya degişli şahs.Başgalar synlamaýany uçin beýle gaýgy
edip urunmaga hajat yok.Käwagt öz-özünuzi hormat etmän goýan wagtlar
bolýamy? Özünizi hemmeden hem ejiz, başarnyksyz düýanmysynyz?Eger şeýle
bolsa,öz hümmetinizi biliň:” Bilýanyz -Ata-babalaryňyzy manysyz dürmüş
görünuşniden kümüş ýa-da altyna menzeş wagtlaýyn zatlar öwezine halas
bolmadynyz.

Sizler nogsansyz,arassa guzy ganyna menzeş Mesihyň gymmat baha gany
öwezine halas boldünuz.”Gadymda gullykdan azat bolmak uçin gul öz
hojaýynyna näçe mykdarda kümüş ýa-da altyn tenneler bermeli bolan. Hudaý
bolsa bizi şoňa menzeş wagtlaýyn zatlar öwezine däl,Öz Oglunuň nogsansyz
gany öwezine satyn aldy. Mesih biziň günäden azat bolmagymyz uçin haçda
özüni gurban etdi.Indi bolsa Onuň azat etmagine ynanan bizler Hudaýyň
bahasyz perzentleri hasaplanýas.Hudaýyň perzenti bolsa öz gadryny bilmegi
gerek.Biz öz güýjimiz bilen edip bilmýan işi Hudaý biz arkaly berjaý edýar.
Möhümy berjaý edýan işimiz Hudaýyň eradasyna görä bolsun. Hudaý bizi
öziniki etmek uçin bizi oňden saýlady.

Hudaý biz uçin tölän tölegini nadip ýatdan çykarmak mumkin? Bu hakda oýlap
görüň.çuňňur oýlaň.Isa Mesihyň söýgisi özünuz hakynyzdaky pikirleri
özgertmagine mumkinçilik beriň.Şeýtaňňyň ýalanlaryna ynanyp,özünizi şeýle
bir kemsitip hor etmäň.Siz Hudaýyň saýlanysyz.Ol siz uçin aýratin maksat
düzen. Ol siz arkaly Öz işini ämala aşyrmakçi. Mukaddes Kitapda ýazylany
boýunça Şahinşah ruhanylary,mukaddes halk we Hudaýyň eziz nesilisiz.
Hudaý şonuň ýaly gadryny bilen ynsan,nämuçin özüni beýle hor etmagi gerek?
Mukaddes Kitaby açyp,ýene bir gezek HudaÝYŇ SIZ HAKYNYZDA NÄMELER DIYENINI
eşidiň.Hudaýyň kimdigini ýkynrak bilip aly,özüniz hakynyzda hem dogry
pikire eýe boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top