4:07

Ol biz hakymyzda alada edýar

MP3

“Hiç zady gaýgy etmän, Gaýtam Hudaýa şükür edip her bir ýagdaýdaky ähli
mätäçlikleriňizi Oňa doga-dileglerde aýdyň”(Filip 4:6).
Kimiňdir hemişe siz hakyňyzda alada etmegi ýakymly.Sizi oýlaýan adam sizi
söýar,size aladalylyk edýar.Kimdir hemişe sizi oýlasa,siz barada alada
etse göwüniniz hatyrjem bolýar.Gökde hem bizi öýlaýan beýik şahs bar.Ol
biziň Ýaraduwjymyz,bizi söýan,bizi nazaryndan galdyrmaýan,iň möhümy diňe
bize alada edýan şahs.Biz Hudaýyň perzentleri bolsak-da,köplanç dünýadaky
işlere,meselelere we gaýgylara çolaşyp Ondan ýardam soramagy ýatdan
çykarýas. Iň kiçi iş uçin hem Hudaýi alada goýanmy diýip oýlaýas.

Öz güýjimiz bilen hereket edýas.Elbetde käbir işleri öz güýjimiz bilen edip
bilýas,yone bunda Hudaýyň eradasy barmykä diyip pikirlep hem gormeýas. Bir
tanyşym aýdypty:”Hatta jorapymny hem Hudaýdan sorap alýan”/Ol bizden şoňa
garaşýar.Başlyklara meňzep günňiň bir böleginde gel diyimýar.Onuň ofisi biz
uçin hemişe açyk.Oňa ýüzlenmek uçin mälim bir günňe garaşmagymyz gerek däl.
Iş ýerimizde iş güniniň ortasynda hem Oňa ýüzlenmegimiz mumkin.Ol biz bilen
tä iň mukaddes otagda gepleşen ýaly gepleşýar.Ol bizden Onuň onune günňiň
islän wagtynda gelmagimizi isleýar.

Biz öz aladalarymyz bilen Onuň bize garaşýanyny unutyp goýmagymyz
mumkin,yone Hudaý biz hakymyzda oýlamagy togtatmaýar. Hudaýi ýatdan
çykarmagymyza sebäp bolan pikirleri aňymyzdan sogurup taşlamak
gerekdigini unutmaň. Resullerden Pawlus bu hakda şeýle diyandi:”Hudaýyň
bilimine garşy baş göterenler nahilli belend esassyz talaplaryny guratyp
iberýas”Şonuň uçin hem Hudaý Mukaddes Kitapda dinuwsyz ybadat etmagimiz
gerekdigini aýdýar.Onuň gudraty we kömegi bilen Hudaýyň bilimine garşy baş
göteren belend esassyz talaplary guratyp bilýas.1Saloniklere 5 bap17 aýat
hem şeýle öwretýar”…Dyngysyz doga-dileg ediň..” Rimlikler 12:12 aýat hem
şeýle diydi:””Umydyňyzyň bardygyna begeniň,muşakgatlara çydamly boluň,doga-
dilegde erjel boluň”.

Ýakynda özümni oraň ýaman düýdym. Hudaýyň onunde utandym.Kynçylyklar
gelende çydap bilman Hudaýdan gazaplandym.Hudaý maňa beren bereketlerini
görüp bilmedim.Hudaý bolsa meniň onüme menden hem better ýagdaýda yone
dilinden şükurligi düşürmäň dogaňymyzy alyp geldi. Indi bolsa Hudaý Sözi
arkaly gaýgyda sabrly we doga-dilegde erjel bolmagymyz gerekdigini
aýdýar.Kolossiýaliklerde hem her hilli kyn ýagdaýlara seretmesden erjel
bilen ybadat etmakde dowam edip Hudaýa şükurler etmek gerekdigi
aýdylan:”Yhlas bilen hemişe Hudaýa doga okäň,doga-dilegde şükur edip hüşgär
boluň”.Ezizler haýatymyz dowamynda Hudaý bizi ikki hil ýol bilen
çyrpýar: Sözi we ýagdaýlar arkaly. Dana bolsaňyz birinji yoly saýlaň. Hudaý
size ikkinçi yoly tutmaga mejbur bolmasyn.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top