4:51

Paýgemberler

MP3

Salam gadrdan doganlar.Hudaý Sözüne ynanmaýan insanlar Isa Mesihyň başga paýgemberlerden nahilli tapowut edişini hem bilmeýarler.Ýada tersine bilseler hem dikdüşdülik edip özünuň batl we netijesi gorkynç pikrlerinde durup alýarlar.Bunuň netijesinde oloryň geljek ölüminden sonky takdyry dowzah ekenini hem gormeýrler we aňlamaýarlar.Bugun siziň unsiňize Mesihden düýbden tapowut edýan paýgemberleriň pikrlerini Gurhan we Mukaddes Kitapdan peýdalanyp görkezip bermaga hereket edýas.Gurhanda ýyigirmi sakkiz paýgemberiň adlary aýdylan(olordan üçisi paýgember ekenine gapmagarşylyk bar).Bu paýgemberleriň ýyigirme edisinde hatar menzeşlikler ýada bolmasa umumylyklar bar,ýagny Oloryň hemmesi ene-atasynyň hereketi sebäpli,ýagny tebigýy ýol bilen dogulan.Her biri oýlenen,perzent gören.

Hiç biri ýaňlyşlardan azat bolman,bigüna bolmän(meselen Gurhanda ýazylyşy boýunça Adam Allaha günä eden,Ýunus Allahyň emrine tabun bolman,deňize gaçan we başgalar) Hemmesi kynçylyk gelen wagtlarynda Allaha ýalbaryp,Allahdan ýardam soranlar.”…Şundan soň Musa yraýylylara baş bolup olary Gyzyl denizden alyp,Sur çölüne gaýtdy.Çölde olor üç gün ýörediler,emma suw tapmadylar.Mara gelenlerinde,olar Maranyň suwundan içip bilmediler,sebbäbi ol ajydy.Şol sebäpli ony Mara diyip atlandyrdylar. Adamlar Musa:Biz indi näme içeli? Diýşip hüňürdeşdiler. Musa Rebbe perýat etdi.Reb oňa agaç bölegini görkezdi.Ol ony suwa taşlady welin, suw suýji suwa öwrildi.”(Müsurden çykyş 15:22-25) Hiç biri özünden täsinlik görkezip bilen däldir,olora täsinlik Allah tarapdan berilýady.

Ýigirmi edi paýgemberden hiç biri adamlara öz adyndan wada berip bilmän! Barysy merhum bolan,gabyrlary ýerde.Paýgemberler hemişe adamlar arasynan saýlanan.Işaýa paýgember aýatynda :”Seni ýeriň aňry ujundan topladym,uzak ýerlerden çagyryp:”Siz Meniň bendemsiniz,Men sizi saýladym,terk etmedim”diydim(Işaýa 41:9) Şonuň ýaly Allah Özüne ilçi hyzmatçylary saýlap olor arkaly Öz emrlerini,kanunlaryny,talaplaryny adamlara ýetiren.Paýgemberler Allahyň sözlerini adamlara düşündirenler,olary ýaman işlerden gaýtaryp,ýagşy işlere çagyran.Meselen Işaýa arkaly Hudaý beýle diyen:”Reb şeýle diýýar:”Gök Meniň tagtym,ýer aýagyma kursüdir.Maňa gurjak öýiňiz hany?Dynçlyk mekanym nirede boljak?!Öz elim ýaratdy bularyň baryn,hemmesi-de Meninkidir!”(Işaýa 66:1-2)

Işaýa paýgember Hudaýdan aýanlyk alanson,Hudaýyň emrlerini adamlara ýetiren.Hudaýa tabun bolmaga adamlary öwreten.Başga paýgemberleriň hyzmaty hem şoldy.Hemmesi öz zamandaşlaryna Hak Ýoly öwretýady,adalat we insap bilen ýaşaýyşy,Allahyň eradasy biz uçin näme ekeni haakda taglymat berýady.Soň indiki nesil hem Allahyň Sözünden habarly bolsun diyip olor bu aýanlyklary kitapa düşürenler.””Hudaý gadym zamanlarda paýgemberler arkaly ençeme gezek dürli ýollar bilen atalarymyz bilen paýgemberer arkaly geplän.”(Ewreýlere 1:1) Paýgemberleriň barysy adýy insan bolup olor hem siz we bizden tapawut etmeýan derejede günakär we oloryň özleri hem Hudaýyň bagyşlaýyşyna mätäj bolonlar.Isa Mesihyň çyndan nahilli bolanyny bilmek uçin başga paýgemberleriň kimdigini gorup çykdyk.Indiki söhbetlerimizde Mesihyň başgaça şahsy hakda söhbetleşýas.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top