3:56

Şatlanyň

MP3

Salam hormatly radio moştaklary. Ezizler ýene siz bilen radio tolkunlary
arkaly düşuşyp duranymyzdan minnetdars.Ezizler geliň bugunki gepleşigimizi
bir sorag bilen başlaýas.Soragymyz şeýle Hudaý biziň şatlanmagymyzy
halaýmy ýokmy.Bu soragymyza kop doganlarymyzdan howwa diyen jogapy
eşitdik.

Pikirimizçe bu jogap nadogry däl.Şol soragymyza ýok diyip jogap berýanler
bolsa olor menimçe Hudaý hakyndaky aýrym hakykatlary ahyrynaçenli
bilmeslikleri mumkin. Filipiýliklere hatynyň 4:4 aýatynda şeýle ýazylan
:”Rebde şatlanyň. Ýene-de gaýtalaýaryn: şatlanyň”Elbettde Hudaý şatlanmagyň
tarapdary.Ahyr Atamyz şeýtandan üstün çykdy.

Biz masihyý insanlar uçin Isa Mesih Özünuň mukaddes ganyňy dökup,her
birimizi güna azapyndan halas etdi.Näme uçin gamly bolmagymyz
gerek?Rebbimiz Isa gaýgyly – ýöraman we bizlere hem,eger Onuň yzyndan
eýersek şatlyga eýe bolmagymyz hakynda aýdan.Bundan başga Hudaý jennet –bu
hemişe şatlanma ýeri diyip aýdan.

Ýone aýrym günä işler hem ynsana şatlyk alyp gelmagi mumkin.Yone bunuň ýaly
şatlyk uzaga çekilmeýar.Çunki ol ahyry ynsanyň heläk bolmagyna alyp baryşy
anyk.Bu bize tä turşap zaýalanan gowy nahary bilman iýip goýan ýaly
diýmegimiz mumkin.Çunki bunuň ýaly nahary iýen kişi elbettde özüni ýaman
düýip kesselenip galýar.

Aýrym wagtlarda bolsa hatta ölimede alyp gelmagi mumkin.Her birimize güna
etmesligimiz hakynda Hudaý kop gezek aýdýar.Çunki netijesi hemişe erbet
gutarmagy mumkin.Hudaý bolsa bizi hemişe şadiýan we iň möhümy arassa haýat
geçirmagimizi isleýar.Ezizler eger haýatymyzy ýnanyp Onuň ellerine
tapşyrsak,diymek Atamyz Hudaýa doly ynanyp bilmegimiz gerek.Ol her birimizi
hiç bir aýyp we günasiz Özünuň jennetine alyp barýar.

Hudaý her bir perzentini kimdigini we nahillidigini başgalardan görä ýagşy
bilýar. Her birimiz uçin Özünuň, guwançyny bermagi isleýar.Bu şatlyk bolsa
ebediý dowam edýar.Hudaýi bilen ynsanlar ýaly başga hiç kim şatlanyp
bilmeýar.Ýone şony gowy bilmek gerek şatlanmak uçin güna edip ýasama
şadýanlyk etmek ýaramaýar.

Ýokaryda aýdanymyz ýaly güna iş arkaly gelen şatlyk uzaga
çekilmeýar.Ýohanna kitapynyň 15:11 aýatynda şeýle ýazylan: «Men bu zatlary
size şatlygyma şärik bolup, şatlygyňyzyň dolup-daşmagy üçin aýtdym”. Eziz
radio dinleýjiler,sizlere dileg edip şony aýtjak bolýan haýtymyzda
kowmalar bolýamy,meselelelr bolýamy,barybir şatlanaýlyň.Çunki Hudaý bizi
gowy gorýany uçin şol meseleler arkaly bizi ýenede Özüne ýakynlaşdyrmagy
isleýar. Ezizler şatlyk hiç haçan,hiç kimi terk etmesin.Höş sag-aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top