3:41

Ruhyý haýtymyzy ösdirýas

MP3

Salam eziz doganlar.Efirde siz uçin taýnlanan gepleşigimiz.Bir ene öz ogly hakda şeýle diyen eken “Meniň oglym hiç şypa tapyp bilenok.Her guni gyzgyny ýokarlar balam günden güne halsyzlanyp barýar. Onuň hassalygyňyň sebäpini hiç kim bilenok. “Her bir kişi bedeniň gyzgynlyk derejesi aşyp gidişi ýada tersine peselip gidişi kişiniň saglygy ýagşy däldigini sübuty ekenini ýagşy bilýar.” Bugunki söhbetimiz insan bedeniniň gyzgynlyk derejesi hakda däl,belki her birimiziň ryhyý ýagdaýymyz hakyndadyr.Şonuň uçin her birimiz özümize sorag bermegimiz gerek.

Rebbimiz Isa Mesih hakda meniň aragatnaşygym nahilli?Meniň ruhyý haýtymda hemmesi ýerindemi?Masihyý kişiniň haýtynda gyzgyňy ölçeýan esbab bolup uç sorag hyzmat etmagi mumkin.Meselen birinji sorag: sonky wagtlarda her güni Mukaddes Kitapy ökaýaňyzmy? Käbir doganlar bu soraga şeýle jogap bermagi mumkin.Men esasan her güni Hudaýyň sözünden wagz eşidýan.Şonuň uçin her güni ökamagym şert däl,diyip aýtmaklary mumkin.Ýone bir bölek bolsada her güni Hudaýyň Sözünden ökamak bize guýç berýar.Eger irden bedenimiz uçin nahar iýmesek çaý içmesek guni bilen özümizi ýaman duýmagymyz mumkin.

Başymyz agryp,özümizi gamly duýas.Hudaýyň Sözünden her güni okamagymyz hem tä nahar ýaly her birimize zerur.Ikkinji sorag:Her güni Rebbimiz Isa Mesih bilen ybadat arkaly gepleşýanyzmy?Bu haýsy wagt bolmagynyň ähmiýeti ýok.Gundiz bolýamy ýada gijesimi.Ýone kopçilik doganlarymyzyň aýdyşlarynçe iň amatly wagt irdendir.Çunki biz irden Hudaýym şol beren güniňi merhemetle.Bugun hem meni we maşgalamny sakla diyip aýdyp täze günni başlasak ýagşy.Uçinji sorag: Men Hudaý halaýan ýaly haýat geçirýanmy?Elbettde heç birimiz kämil insan däldiris.Ýone her bir kişi Hudaýa munasyp haýat geçirmaga hereket etmagi gerek.

Ine şol uçinji soraga anyk jogaby almakçy bolsanyz.Daş töwerakdaki dostlarynyzdan şol hakda sorab görüň.Ýokardaky ikki soraga bolsa her bir kişi özi jaogap bermagi gerek.Eger şol ikki soraga ynanç bilen howwa diyip jogap berip bilmeseniz diymek ruhyý haýatymyzda nahillidir kemçilik we hassalyk bardygy anyk.Eger şeýle bolsa derrew size we maňa şypa beriýji halasgärimize ýüzleniň.Ol her birimizdaki kemçiligimizi anyk görkezýar.Şol bilen bille derdimize şypa hem berýar.Eziz doganlar şonuň bilen bugunki gepleşigimiz öz sonüna ýetdi.Siz bilen indiki gepleşiklerimizeçenli höşlaşýas.Höş sag-aman boluň!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top