4:12

Perzendlerimiz uçin ibadat

MP3

Assalomu aleykum hormatly radiomiziň muhlislery. Sizler bilen radio
tolkinlari arkali sataşib düranimizdan bizler öran şad. Sizler uçin
tayarlan radio desturlarimiz sizlere yarady dyib umid edyaris.Huday biziň
ruhyi atamizdir. Biz ata eneler perzendlerimiz biz bilen hemişe
guruňleşib, yregindaki teşwişleri , hayatda erişen üstinlikleri,
begençleri bilen paylaşanini halyaris. Yone wagtimiz yokligi sebebly
işler kopdyginen yada dostlarimiz bilen koprek wagtymyzi geçraynimiz
sebebly perzendlerimize wagt geçirmaga umuman mumkinçilik tapib bilmyaris.
Elbette biz ene atamiz maşgalani bakmalimiz. Erkek Adam irden işine gidib
guni bilen iş erinde manglay derini dokib işlyar, akşam öyene gaytanda
öykua gidya. Dynç alyan gunleri öy işlery bilen gümra bolyar. Hullesy
aydanda maşgala we perzendleriň terbiyasi uçin wagt tapib bilmayris.
Şeylelikde ing açinarlysi Hudayi yaddan çikarib koybaryas. Dunyadaky
teşwysleri, dostlarymizi, pul tapmani birinçi ere goyb Hayatimizda Meded
beryan Perwerdigerimizi hakinda yadlamys hem. Bu açinarly yagday. Geliň şu
günky ybadatymizi şol mawzy bagislayliň.

Mohabbatyň çagi yok Huday biz ellerimizi açib saňa ybadat edyaris. Sen
Ibrahimiň, Sulaymaniň, Ysyfiň, Musa paygemeriň Hudayi. Sen beren wadalariň
elbbete emele aşyar.Sen bizi yaratmasdan öňçe nahilli bölyanimizi
bilensen. Men senen maşgalam, öydekiler we sen bilen köpak wagt geçirmagim
uçin ybadat emekçi. Hudayjan bizleri bagişla ! Biz dynyaniň işlerine
berilib seni yaddan çikaranimiz uçin. Biz seni diňe yaman günlerimizde
yada alyris ,hayatimiz yahşi bir tekis gidende sen barada hatta
yadlamayas. Gun döwamynda sen bilen köpek wagt geçirmaga isleg döret, biz
sen bilen dynç wagt geçiryb seniň söygiňen rahat alayliň. Bizler
işlerimize berilib gydmani körak sen hakyngda oylamagy halyaris. Dost
yarlar bilen köp wagt geçyrmani koprag sen we maşgalamiz bilen koprag
wagt geçyrmani bizlere öwret. Men çagalarymy gormayan. ölar uhlab yatan
wagty irden işe gydyan, gijesi gelenymde ölar yatan bolya. Beyle dürmüş
terzy maňa gerek del. Meniň hayatimdaki rejalariňi öz maramiňa goymagyňi
senen sörayan. Sen meniň hayatimda birinçi öründa bölmagiňi yslayan. Näme
edsem , näme dyisem Sen we Mukaddes Ruh gyji bilen emele gelyşyny senen
sörayan. Adamyma we çagalaryma ölaryň hayatyna ünüsly bölup
jögapkarlygy dyuyp yaşamagy senen sörayan.Perzendlerim bilen köprak wagt
geçirib ölara sen hakda köpag maglumat berib çagalarym seniň söygiň bilen
ülalmagyny islyan. Maşgalam bilen Mukaddes Kytabyni öwrenyb köprag ybadatda
bölaylyň. Adamym öy işlerinde we çagalarymyň terbyesyndeky mesulyetly iş
seniň söylky elleryng ästynda bölmagyny senen sörayan. Hudayjan bizlery
söyaniň uçin we seniň çaksiz söygiň uçin saňa şukurler aydyan. Sen
bizlery şeyle söydyň hatta öz ekkeje ögluňy günalerimizi uçin gurban
etdiňg. Sen diry Huday sen hiç wagt ytkamayaň. Sen hemişe adalatyň bilen
hökm edyaň. Beyhşyt açarlary senyň elyngde. Hudayim bizlery dya edyb
merhemet et. Omyn. Ezizler sizler bilen hayrlaşiş wagty etyb geldy. Enede
radio tölkynlarynda düşüşynçe hayr.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top