5:04

Perişdeler hakynda

MP3

Salam. Bugun biz Hudaýyň Sözi arkaly bu dünýanyň öz-özünden peýda bolup
galmany,belki beýik Ýaradyýjy tarapdan danalyk bilen ýaradylany hemmämiz
uçin syrly we üýtgeşik görünýan perişdeler hakynda bilib alýas.Bundan
başga Hudaýyň Sözi arkaly biz dünýa diňe maddyý ,ýagny görünýan dünýadan
ybarat däldigi belki görünmýan dünýa hem bardygyny bilip alýas.Çunki ähli
zatlar Ol arkaly ýaradylandyr.Gökdäki we ýerdäki gorünýan hem görünmeýan
zatlary: tagtlardyr,häkimiýetleri,hökümdarlary we erk-ygtyýarlary-baryny
Ol ýaratdy.Hemme zat Ol arkaly we Ol uçin ýaradyldy.(Kol 1:16).Görünmaýan
dünýa görünerli dünýadan oň oň ýaradylan we görünerli dünýa görünmaýan
dünýadan gelip çykan.

“Biz älem-jahanyň Hudaýyn buýrugy bilen ýaradylandygyna,şeýle hem,görünýan
zatlaryň görünmeýän zatlardan dörandigine iman arkaly
düşünýäris.”(Ewreýlere 11:3).Diýmek Hudaý oň görünmaýan dünýany we
perişdeleri ýaradan.Hudaý görünmaýan dünýada perişdeleri ýaratdy.Perişdeler
hyzmatkär ruhlar bolup,olar kop sanly we durli hil wezipeler uçin
ýaradylandy.Perişdeleriň biri-Hudaýyň şöhratyny alyp yurýan baş perişde
bolup,Hudaý tarapyndan her taraplaýyn kämil edip ýaradylandy. Ol Hudaý
tarapyndan Hudaýyň şöhraty bilen gurşamak uçin pata berilendi.Rebbimiz
Hudaý şeýle diydi:sen kämillik möhüri,danalyk dolulygy we gözellik täçi.Sen
Eremda Hudaýyň bagyndadyň: Seniň egin eşigiň dürli hil gymmat daşlar bilen
bezelendi.
Emma ol ulumsylyk edip Hudaýyň şöhratyny özünde alyp galmakçy boldy.Şonda
Lýsifer ýere agdaryldy.Emma Lýsifer diňe özi agdarylmany ol özi bilen
bille perişdeleriň uçden bir bolegini alyp gitdi.Çunki ol Hudaý oňa beren
kämillik,gözellik,danalyk we pata berileni sebäpli oraň ulakan täsire
eýedi. Göz onünize getiriň eger Hudaý hatda güna iş eden perişdeleri-de
aýaman bolsa hemde höküm günineçenli saklansynlar diyip , olary zynjyrlap
,dowzahyň tüm garaňky girdabyna gabap goýan bolsa … güna eden biziň
ýagdaýymyz nahilli bolýarka?(2 Petrus 2:4) Olaryň güna edeni Hudaýa
mälim,yone adalatly Hudaý şaýatlarsyz höküm edmeýar. Ölüme höküm edilýan
ikki ýa-da uç şaýatlar sözi boýunça ölmegi gerek.Bir şaýatyň sözüne görä
ölüme tapşyrmak mumkin däl.Perişdeler diňe hyzmat etmek uçin
ýaradylanlygy,olarda “gowlyk-ýamanlygy tapowutlamak” ukupy yokdygy
uçin,galan perişdeler agdarylan perişdeleri höküm edip bilmaýarlar.
Ynsanňyň ýaradylyşynyň ýene bir maksatlaryndan biri şo bolmagy
mumkin:agdarylan perişdeler ustunden adyl hökümi amala aşyrmak. Çunki
Hudaýyň Sözinde bizler perişdeleri höküm etmagimiz anyk bellenen.Eýsem siz
biziň hatda perişdelere-de kazylyk etjekdigimizi bilmiýärsiňyzmy?
Gündelik durmuşyň işleri barada gürrun-de yok.(1Kor 6:3) Şaýtan we onuň
izdeşleri günä etdiler.Olaryň içinde ýowuzlyk peýda bolonyny diňe Hudaý
bilýady.Näme bolanyny galan perişdeler uçin syrdy.Olaryň bileni –söweş
boldy,şeýtan agdaryldy.Perişde grek dilinden terjime edende “iberilen”
manyny anlatýar.Bizler perişdeler hakynda dogry bilime eýe
bolmanymyzda,olar bizlere sejde etmaga laýyk syrly bar bolan zat ýaly
duýulýady. Hudaýyň Sözi bolsa olary “hyzmatkär ruhlar”diyip aýdýar. Ýagny
olar Hudaý tarapyndan Hudaýa we adamlara hyzmat etmek uçin ýaradylanlar.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top