4:59

Pars şäsy kureş

MP3

Salam. Biz ýaşlygymyzda Pars patyşalary Kure’ we Doro hakynda taryh we
edebiýet kitaplaryndan okapdyk.Ýaşlygymyzdaky düşünje we bilimlerimize
garanda olary zalym diyip göz onümuze getirýadyk.Ýöne ýakynda bir zady
bildim Hudaý her hilli ymansyz we ýaman kişileri hem Öz eradsy
ýolunda,perzentleriniň peýdasy uçin ulanýan eken. Nadip diýaňyzmy? Gowysy
bugun pars şäsy Kir hakynda bermekçi bolan maglumatlarymy dykgat bilen
diňlen.Bu maglumatlar meni geň galdyrany ýaly sizi hem haýran galdyrýany
anyk.Kureş eýamymyzdan oň 536 yllarda pärs şäsy bolan.Kureş hakynda gep
başlamasdan oň eýamymyzdan oň 586 yllarda Babylda höküm süran
Nebukadneesser hakynda bir maglumady aýdyp geçaýliň.

Mukaddes Kitap bu hakda şeýle diydi: “Babyl pätyşasy Nebukadnesaryň
patyşalygyňyň on dokuzynjy ýylynyň başinji aýynyň onunjy güni şanyň
janpenalarynyň baştutany hem emeldary Nebuzaradon Iyerusalime geldi.
Nebuzaradon Rebbiň öýüne ,patyşanyň öýüne we Iyerusalimiň ähli jaýlaryna ot
berdi,ol uly jaylaryň ählisini ýakdy… Babyllar Rebbiň öýündaki bürünç
sütünleri,şeýle hem ol ýerdaki arabalary we bürünç howzy parçalap,ähli
bürünji Babyla alyp gitdiler.Olar ybadathana hyzmaty uçin ulanylýan
gazanlary,kül atarlary,ätişgirleri,ýakymly ysly tütetgi ýakmak uçin
ulanylýan gaplary we beýleki ähli bürünç gap-gaçlary Babyla alyp
gitdiler.”(2-ji Pätyşalar 25:8-9,13-15).

Hudaý ýahydiý halkynyň günaleri uçin etmiş yýl güllykda ýaşaýşyny
aýdypty.Yone pars şäsy Kureş hökümlik eden wgtynyň birinji yýlynda Hudaý
onuň ýüregini ýahydyý halkyna degişli rehimli etdi.Kureş perman çykaryp
öz el astyndaky araçäklere jar etdirdi,onda :” Gögüň Hudaýy Reb ýer
ýüzündaki ähli patyşalyklary maňa berip we Ýahudanyň Iyerusalim şäherinde
Özüne ybadathana gurmagy maňa emir etdi.Araňyzda Hudaýyň halkyndan
bolanyňyz bar bolsa ,goý Hudaýy oňuň bilen bolsun.Olar Ýahudanyň
Iýerusalim şäherine gitsin-de,Ysrayl Hudaýy Rebe-Iýerusalimdaki Hudaýa
ybadathana gursun.Kim nirede galan bolsa,şol ýeriň ilary olara
Iýerusalimdäki Hudaýyň öýi uçin berjek meyletin sadakalaryndan daşary
altyn,kümüş, emlak we mal-gara bilen ýardam etsin”Ezra 1:2-4).
Hudaý pars patyşasy Kureşyň yüreginde işlap oňy ýahudiýlary öz ýurdyna
Iýerusalimdäki ybadathanany gurmaga iberdi.Hudaý Ýahuda we Benýamin
ýaşullukaryny bir topar ryhanyý we Lewiýleri öz ýurdyna gaýtmagyna we
Iýerusalimde Hudaýyň öýini gurmaga çagyrdy. Pars pätyşasy Kureş buýurany
ýaly olaryň töwereginde ýaşaýan gonşylary göwnünden çykaryp sadakalary
bilen uzatyp galdylar. Bundan başga Kureş bir wagtlar Babul pätyşasy
Nebukadnesser tarapyndan Iysrayldan alyp gelinen ybadathanasyna degişli
enjamlary hem gaýtaryp berdi. Kureşyň emläkçisi Mitradat hemme enjamlary
ýahudiýa şäzadasy Şeşbazara gaýtaryp berdi.Iysraýl halky öz dögüliup ösen
şäherlerine Zarbabul, Ýeşua we başga kişiler yolbaşçylygynda
gaýtdylar.Hudaý güllykda galan halkyny unutmady.Eziz diňleýji bunuň ýaly
täsin maglumatlary biziň saýtymyzdan tapýaňyz.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top