3:52

Oňa makul ýagdaýdaky ybadat

MP3

Salam ezizler.Ybadat mowzugyna bagyşlanan programamyza hoş geldiniz.Hudaýymyz biziň söýikli Asmandaky Atamyz ybadatlara jogap berýamy?Elbettde!”Ybadaty Eşidiýji” millionlap insanlaryň ýürekden edilen ybadatlaryna jogap berişi şübhesizdir.(Zebur 65:2) .Hudaý ybadatlarymyza durli ýollar bilen jogap bermagi mumkin.Nämuçin Hudaý perişdeleri we hyzmatçylary arkaly jogap berýar diyip aýdyp bilýas?Hudaý ybadatlara perişdeleri we Öz hyzmatçylary arkaly jogap berýar.Buny Mukaddes Kitapda kop görmagimiz mumkin/(Ewreýlere 1:13-14)Hudaýdan Mukaddes Kitapy ýagşyrak düşünmagi sorap ybadat eden we soň Hudaýyň hyzmatçylary bilen tanyşan änçeme adamlar bar.Bunuň ýaly adamlaryň mysallary Şäälyk işlerinde perişdeler gatnaşýanyny görsek bolýar(Ýohanna gelen aýanlyk 14:6)

Kömega mätäç wagtymyz ybadatlarymyza jogap berip Hudaý hyzmatçysyny bize kömek bermaga çagyrmagy mumkin.(Süleýman pähmleri 12:25.Ýakup 2:15).Bundan başga Hudaý hyzmatçylarynyň ybadatlaryna mukaddes ruhy we Mukaddes Kitapy arkaly jogap berýar.Soň ýeňiş etmage ýardam bermagi soranymyzda Hudaý bize Öz Ruhy arkaly ýol görkezip guýç kuwwat bermagi mumkin.(2Korintoslylara 4:7).Adatda ýol görkezmagini sorap eden ybadata jogabyny Mukaddes Kitapdan tapýas,Hudaý prinsiplary arkaly dana kararlar çykarmagymyza kömek edýar.Gerekli aýatlary şahsyý barlag wagtynda Mukaddes Kitapy okanymyzda tapsak bolýar.Şonuň ýaly Hudaýyň Sözüne esaslanan maslahatlary jemagat duşuşyklarynda ýada ol ýerdaki aladajy ýaşulylar bilen söhbetleşenimizde eşitmagimiz mumkin.(Galatiýalylara 6;1)

Hudaý ybadatlarymyza jogap bermeýan ýaly duýulsa,bu Onuň ejizligini subut etmeýar.Tersine Hudaý ybadatlarymyza Öz eradasyna laýyklykda we gerekli wagtda jogap berişini ýatda tutmagymyz gerek.Çunki Ol näme mätäçdigimizi we bize nahilli ýardam beriş gerekdigini özümizden görä ýagşyrak bilýar.Koplanç Hudaý sorap,agtaryp we takkylatyp durmagymyza ýol goýar.(Luka 11:5-10)/Şu şekilde soraýan zadymyz möhümdygyny görkezip,ýürekdaki imanymyzy görkezýas.Käwagt Hudaý ybadatlarymyza jogap berenini synlaman galmagymyz mumkin.

Meselen nahillidir kynçylygymyz barasynda soranymyzda Hudaý bizi ondan halas etmeýar,ýone oňy ýeňmagimiz uçin guýç berýar(Filipiýlilere 4:13).Hudaý Oňa makul ýagdaýda ybadat edýanlere ýakyn ekeninen minnetdaris!(Zebur 145:18 okaň)Geliň dynuwsyz ybadat edip bu sylagy gadrlaýlyň.Şeýdip ybadatlary Eşidiýji Hudaý bilen ýenede ýakyn bolaýlyň.

Ezizler egerde sizde ybadat mätäçligi bolsa biziň elektron saýtymyzdan peýdalanyp habar galdyryň.Biz siz uçin ybadat edýas,adlarynyz efire koýberilmeýar.Rebbimiziň merhemeti barynyza ýar bolsun ezizler.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top