4:01

Nämuçin söýar

MP3

Salam gadrdanlar. Haýatymyzyň mezmuni we guwançy bolan bu perzent. Olary
nämuçin söýars? Nämuçin olar hakynda alada edýas,kiçik ýeňişlerini görup
begenýas.Näme uçin?Bir guni bir babanyň söhbetini diňlap durup Hudaý näme
uçin bizi söýanyny aňlap etdim.Şondan soň Hudaý bolan hormatym we söýgim
köpeldi.Geliň şol şaýatlygymy siz bilen paýlaşýan.Şaýatlygy dogrudan-dogry
şol babanyň dilinden gelip geplep berýan.
“Gyzym ullakan bolonson,özümizden daşraga gelin bolup ddüşdi.Işler bilen
bolup gyzymdan habar alyp bilmedim. Bir güni şyzym özi” Dade baba
boldunuz”diyip jaň etdi. Oraň şatlandym.Işlerimi gutaryp gyzymy we agtygymy
gormana barynymçenli änçeme wagt geçdi. Gyzymyn haýyşty bilen oloryň
öýinde bir aýdan koprak galyp gitdim.

Men agtygymy gormaga barynymçenli agtygym 8-9 aýly bolup galdy.Oňy birinji
gezek elime alyp göterenimde ýüregim birhilli buýsanç bilen söýgiä meňzeş
bir zada doýdum.Buny hem buýsanj hem söýgi hem nahillidir bir mulayýmlyk
diymek mumkindi.Bu duýguny gep bilen suratlandyryp bermek kyn.Oňy elime
aldym,ýone gaýtaryp enesine beresim gelmeýady.Şonuň ýaly kiçijik gyzjagaz
maňa seredip ýylgyrýady.Tä meni tanaýan ýaly.Men oňy gowy görup galdym.Ol
hem hemişe mana barjak bolup çalyşýady,hemişe meniň dyzmda oturmaga hereket
edýady.Mana barasy gelip,ýylgyryp seredişi,kiçijik elleri bilen
ýüzumi,gözlerimi siypalaşy ýuregimi şatlyga doldurup iberýady.Bu oran
ajaýyp duýgudy.

Men ony oýnab duran ýerinden ýa-da düşeginden alyp dyzyma oturtup
öýnatýadym.Kiçik ellerini tutup sada hekaýalar aýdyp berýadym.Ol hem meni
düşunen ýaly ýüzunde ýylgyryş bilen dinleýady.Men ony ol meni ýaratyb
galdy.Ony biräz elime alýadym ýone birnäçe wagt geçip elim ýadaýady ýone
baba bolonson ony söýanim uçin agrysada ýadanynada seretman oňa
seredýadym.Bir guni agtygym uhlap ýatanynda onuň perişde ýaly ýüzune garab
durup:”Men ine şol süýji gyzjagazy ýaratyp galdym”-diydim.Sonunan öýlap
galdym.Gyzyk näme uçin ony ýaratyp galdym.Ol mana näme edip berdi.Ony
ýaratmagym uçin ol hiç hilli hereket hem etmedi.Ýone men ony tuýs ýürekden
ýaratyp galdym.Son bolsa Hudaý hakynda oýlap galdym.
Hudaý meni näme uçin ýaratýar? Ol meni ýaratyşy uçin näme etdim?Hiç zat!
Men hem Hudaýyň elinde agtygym ýaly diyip oýladym.Ýone men hem agtygym ýaly
hereket edýanmy?Ol mana ýylgyryş bilen ser edeni ýaly Hudaýa ýylgyrryp
seredýanmy? Ol mana çekileni ýaly Hudaýa çekilýanmy?Onçe däl.Agtygym mana
seredip indi çykýan dilleri bilen bir zatlary guldüreşi ýaly Hudaýa
gepleýanmy?Men hekaýa aýdyp berenimde meni dykgat bilen diňlan agtygym ýaly
Hudaýyň sözlerini dykgat bilen diňleýanmy? Oýlap görsem agtygym menden görä
ýagşyrak hereket edýan ekeni. Men hemişe hem Hudaýa geplemeýan, hemişe hem
Oňy dykgat bilen diňlameýan. Şeýdip men agtygymdan iň ulakan sapakny aldym.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top