4:04

Mukaddes Kitapy öwrenýas

MP3

Salam hormatly radio diňleýji moştaklar. Hormatly dinleýjiler siz bilen
ýenede radio tolkunlary arkaly Mukaddes Kitapy öwrenmagi dowam edýas.Geliň
hormatly diňleýjiler Bugunki gepleşigimiz arkaly Rebbimiz Isa Mesihyň eden
işlerini görup çykaýlyň.Rebbimiz Isa Mesihyň duşmanlary Oňy gapana düşürmek
niýetinde Oňa soraglar berenlerinden soň Ol hem olara önçe aňsat bolman
soragy berdi.Geliň hormatly radio diňleýjiler şol soragy billelikde diňlab
goreýliň.

Hususan Ol şeýle diydi:”Mesih hakynda nahilli pikrleriniz bar?Ol kimiň
ogly? Bu her bir adamyň onunde haçandyr peýda bolan iň möhüm soraglardan
biridir.Çunki insaňyň ol dunýadaky takdyry şol soraga berilýan jogabyna
bagly.Isa Mesihyň Şahsy we zähmeti hakyndaky taglymat-Hudaýyň Mukaddes
Kitapynyň merkeziý taglymatydyr.

Olaryň Isa Mesihe bolan gatnaşygy her hilli diniý akymyň we patarrakyň galp
we biderek ekenini görkezmek uçin aňsat mumkinçilik döretýar.”
Mähribanlarym, özünde Hudaýyň Ruhunyň bardygyny aýdýan her bir adama ynanyp
ýörmäň. Olaryň Hudaýdandygyny ýa-da däldigini bilmek üçin synagdan geçiriň.
Sebäbi dünýäde ençeme galp pygamberler peýda boldy. Hudaýyň Ruhunyň
bardygyny, ine, şundan bilersiňiz: olar IsaMesihiň, hakykatdanam, ynsan
bolup gelendigini ykrar edýärler. Muny ykrar etmeýän adam Hudaýdan
däldir.”Yohanna 1 haty 4:1-3. Şo bilen bille Mukaddes Kitap Rebbimiz Isa
Mesihyň Şahsy hakynda näme diyenini bilmek bize oran zerurdyr.Mukaddes
Kitap Isa Mesihy doly many bilen Hudaý ekenini Onuň Mukaddes uçligiň bir
Şahsy ekeni hakynda taglym berýar.Mukaddes Kitap Isa Masihyň diniy
taabigaaty hakynda gepleýar.

Ýazgylarda Mesih diniydygynyň koplep subutlary bar.Oňa berilen ydinyý
adlardan başga meselen Emmanuil adyndan başga,-Ýazgylarda Isa Mesihyň Hudaý
ekeni barada dogry görkezmeler bar.Meselen Ýahnna höşhabarynyň 1 bap 1-ji
aýatyna seretsek:” Owal-başda Söz bardy, Söz Hudaý bilendi, Söz Hudaýyň
Özüdi”.diyip ýazylanyny görmegimiz mumkin.Bu aýat bize Hudaýyň ogly tä
Atasy ýaly ebediy,tä Ata Hudaý ýaly şahs we Hudaý ekenini bildirýar.” Biz
ýene şuny bilýäris: hak Hudaýy tanap bilmegimiz üçin, Hudaýyň Ogly gelip,
bize akyl-paýhas berdi. Biz hak Hudaý we Onuň Ogly Isa Mesih bilen
ýaşaýarys. “(Ýohanna 1-ji haty 5:20).

Mukaddes Kitap Mesihyň dunýa ýaradylyşyndan oň bolan we özgermeýan Şahs
ekeni hakda habar berýar.” IsaMesih düýn hem, bu gün hem, ebedilik Şoldur,
Ol üýtgemeýändir. “.Bu aýady Ewreýlere hatyň 13 bap8 aýatynda görmagimiz
mumkin.Hormatly diňleýji Ol öz wadasyny hem hiç haçan özgertmeýar. Bundan
başga Isa Mesihde hiç bir diri jandarlara has bolman häsiýetleri bardygy
hem Mukaddes Kitapda aýdyp geçilen. Çunki Ol hemmeden tapawut edýar. Hormatly
radio dinleýjiler şonuň bilen Mukaddes Kitapy öwrenýas diyp atlandyrylan
bugunki gepleşigimiz sonuna etdi. Siz bilen iniki gepleşigimizeçenli
höşlaşýas. Höş sag-aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top