4:04

Mende mesgen tutup

MP3

“Mende mesgen tutup, sözlerimi ýüregiňizde saklasaňyz, näme dileseňiz, size berler.” (Ýhanna 15:7)

Salam hormatly we eziz doganlar we uýalar.Ybadat mowzugyna bagyşlanan programmamyza hoş geldiniz.Indi geliň Filipiýlilere hatynyň 4 bapyndaky Pawlusyň wadalaryny görüp çykýas.:” Şöhratly Hudaýym Öz baýlygy bilen siziň, ýagny Isa Mesihe degişli bolanlaryň ähli mätäçlikleriniň öwezini dolar “Bu enaýy wada,ýone Ol “mätäçlikler”sözi bilen çäklenen.Bu ýerde isleýan we mätäç insanlar arasyndaky ullakan tapawut görunýar.

Kim haşamatlyöýi islemeýär?Kim kop puly islemeýar?Kim saglygy islemeýar?Kim üstünligi islemeýar?Kim owodon we gözel bolmagy halamaýar?Pawlysyň gepleri şonuň ýaly mätäjlikleri tasdyklamak uçin ulanmagymyz mumkinmi?Men ýok diyip oýlaýan.Hudaý biziň mätäjliklerimizi doldurmaga wada beren,emma biziň mätäjliklerimizi belleýan maksatlarymyza,biziň mätäjliklerimize Hudaýyň nazary menzeş bolmagy mumkin.Hakykyý Hudaýa ybadatda gelip olor hakda soramagymyz mumkin.Biz uçin näme gowdygyny Ol bilýar.Biz ybadatda:”Eger Seniň yradaň bolsa” diýen sözleri ulanýas.

“Mende mesgen tutup, sözlerimi ýüregiňizde saklasaňyz, näme dileseňiz, size berler.”(Ýohanna 15:7)- saldamly wadadyr,emma ol şonuň ýaly çäklenen hem.Wada “Mende mesgen tutup,sözlerimi ýüregiňizde saklasanyz…”diyen sözler bilen başlanýar.Şertler!Geliň biz häzirki ybadatyna özi islean ýaly jogap alman ikki şahsy görüp çykýas.Isa : «Eý, Atam! Eger isleseň, bu hasrat käsesini Menden sowa geçir! Ýöne Meniň islegim däl, Seniň islegiň amala aşsyn!» diýip, dileg eden.(Luka 22:42).Kimdir Isa iman ýetişmän diyip aýdyp bilýamy? Näme uçin onda Hudaý Ondan hasrat käsesini sowmaň?Buňa sebäp bar.Hudaýyň yradasy.Öz Oglunuň haçdaky ölümi arkaly insanlary halas etmeklikde amala aşmalydy.Isanyň imany ejiz bolony uçin Ol biziň günalerimizi alyp, haç azabyndan azat bolmagy uçin aglan bolmagy mumkinmi?Hiç haçan! Ol bu bilen güna etmän.

Bu hakykat,Isa gudratly bolan.Ol Öz yradasyny Atasynyň yradasyna boýun egdiren.Insan Ögly häsiýetinde,Ol azap çekmägi we ölmagi islaman.Hudaýyň Ogly hasiýetinde Ol päk bolmagy islan.Ýone bunuň hemmesinde Isa Öz Atasynyň yradasyny amala aşyrmagy islän.Bu onuň kämil ybadatynyň üstinligidi.Bundan deňeşdirip görüp,biz hem öz ybadatymyzy üstünlikli etmagimiz mumkin.Emma Hudaýyň perzenti hasiýetinde biz hemme zatda Atanyň yradasyny amal aşyrmaga çalyşmagymyz gerek!Ine näme uçin biz Isa bilen billelikde:”Ýone Meniň islegim däl,Seniň islegin amala aşsyn” diymegimiz mumkin.

Ezizler egerde sizde ybadat mätäjligi bolsa bu hakda biziň elektron saýtymyza habar ýollaň,ýada bolmasa ybadat mätäjlikleri bölüminde habar galdyryň.Biz billelikde ybadat edýas.Atlarynyz efire koýberilmeýar.Rebbimiziň merhemeti barynyza ýar bolsun ezizler.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top