4:45

Kurahnyň isýany

MP3

Salam. Haýat oraň ajaýyb ýaradylan. Kimiňdir gowy häsietinden, kimiňdir
kemçiliklerinden özümüze gerekli netije çikaryb alýars.Kä wagt Hudaýy bize
sapak bolsun diyip töweregimizdakilaryň haýatyny mysal edip
gorkezýar. Hakykyý Hudaýyň perzenti ýamanlyklar başyna düşmesden oň Mukaddes
Kitabdaki şahslaryň haýatyndan özüne gerekli netije çikaryp alýar.Bu gun
Kurah adly kişiniň Hudaýya garşy eden isýany hakynda gepleşýas. Kurahnyň
isýany hakynda gepleşmesden oň oňuň haýsy tireden bolonlygyna uns etsek:
Kurah Lewi tiresinden Kohot urugundandy.Hudaýy Lewi tiresiniň uruglaryna
tabşyryk berende Kohot uruguna aýry möhüm tabşyryk beripti:”Beýleki
Lewilerden aýratynlykda,uruglaryna we kowumlaryna görä kohotlaryň Rebbe ýüz
tütulýan çadyrda işlemäge ýarawly,otuz ýaşdan elli ýaşa çenli bolonlarynyň
hemmesini hasaba al.Kohotlaryň Rebbe ýüz tutulýan çadyrda ýerine ýetirmeli
hyzmaty iň mukaddes zatlar bilen baaglanyşyklydyr” (Çolde 4:2-4).

Hudaýy olor uçin gowy we hormatly tabşyrygy –Hudaýyň Ybadathanasynyň
Rebbe ýüz tutulýan çadyrynda durýan iň mukaddes zatlary ýöriş wagtynda
gorörib ýörmek tabşyrylandy. Olor mukaddes zatlary götermekleri mumkindi
yone el tekkizmagi mumkin däldi. Horunyň ogullaryndan başka hiç kim bu
zatlara el tegizip bilmesdi. El degizen adam Hudaýya hormatsyzlyk eden
bolup,şol wagtyň özünde Hudaýyň jezasyna sezawar bolýardy. Körah ine şol
tabşyrygy berjaý edýanlaryň biridi. Emma bu tabşyryk onuň uçin kiçik we
unussiz bolup gorunýady. Ol Musanyň ýanyna baryp ony sögüp ol hem Musa ýaly
bolmaga haklydygyny aýtdy. Hudaýyň saýlany ýalňyz Musady. Kurah bolsa
ýüregindaky bahyllyk we zalymlyk bilen Hudaýyň oňuňde Musanyke ýaly
derejeni talap etdi.

“Ine Lewi tiresiniň kohat urugundaan bolan Ýisharyň ogly Kora,ruben
tiresinden Elýabyň ogullary Datan bilen Abyram we Peletiň ogly On dagy Musa
garş’ysyna baş goterdiler.Olar gemagatdan saýlanyp halk baştytanlary bolan
atly-abraýly ysraýyllaryň iki ýüz ellisini ýanlaryna aldylar.Olar Musa
bilen Horunyň garşysyna ýygnanyp:”Siz juda öte geçdiňiz!Bütin halk her bir
kişi mukaddesdir,Reb hem oloryň arasyndadyr.Şonda-da siz özünňizi näme uçin
Rebbiň gemagatyndan ýokary tutýarsyňyz?”-didiler(Çolde 16:3) Musa muny
eşidip ýüzin ýykyldy.Şoňra ol Kora we önuň toparyna şeýle jogap berdi: Ol
size we siziň butin Lewi doganlaryňyza Özüne golaý barmaga rugsat beren
bolsada,siz munuň üstesine ruhanýlyk wezipesini hem talap edýarmisiňiz? Sen
ähli ýoldaşlarynyz bilen bille Haruna garşy boldüň,hakykatda bolsabu
siziň Rebbe garşy boldugyňyzdyr.”

Korah Hudaýyň oňa we maşgalasyna beren tabşyrygyň gadryna etmedi.Oňa
ähmiýetli seretmedi. Ol häzirki derejesinden hem ýokarragyny hälýardy. Ol
özunuň äçgözlügine başkalardy hem çekdi. Şahsýy Hudaýyň özi tabşyran
wezipeni kabul etmesden ondan hem ýokäry derejeni gözläni we Hudaýya garşy
baş götereni uçin Hudaýy Korahy we ona göşulan Ýysrayl halkynyň 250
kişisini ýok etdi.Korah, Datan we Aburamnyň çadyrlary maşgalasy bilen
bille ýer aşagyna düşib gitdi.Ýer ýarylyp oňy we ýoldaşlaryny butin mal-
mulki bilen ýydyp koýberdi. Hudaýy bugun size hem kiçik tabşyryk beren
bolsa oňa kanagat ediň we tüýs ýürekden berjaý ediň. Başkalara tabşyrylan
wezipeleri almagi arzuw etmeň.Bahyllyk etmeň.Korahyň haýaty size sapäk
bolsun.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top