3:30

Kör çaga

MP3

Salam eziz radio diňleji moştaklar. Sizler bilen ene-de radio tolkunlary
arkaly düşüşup duranymyzdan oran şat. Eziz doganlar bugunki gepleşigimiz
arkaly men sizlere haýatda bolup geçen bir wakany geplep berjekdim haýyş
diňlaň.
Men sizlere töwerekdaki adamlara Isa hakyndaki hoşhabaryny eşitmakleri
uçin ýardam berip Isa oran makul gelen bir çaga hakynda aýdyp berjek. Bu
çaga ökamany bilmaýan,çunki ol kör bolan. Ol Ýawa adasynyň Isa hakynda bir
hem adam bilmaýan obasynda ýaşan. Bir guni ulakan şaherdaki ybadathanasyňyň
çopany şol oba gelýar we şol ýerde Hoşhabary wagz edýar.

Kör bala özünuň günäkär ekenini bilýady, çunki köp ýalan
geplýady,aldaýady,uruşýady we köp gazaplanýady. Emma ol şol Hoşhabara
ynaýar we Reb Isa oňy özgertirýar. Bu çaga özi uçin ölen birine bir nämeler
etmany halaýar. Ol Hudaýdan näme edişini aýtmagyny soraýar. Ol çopanyň onune
baryp ondan Mukaddes Kitap bermagini sorady. Çopan razy bolup,yone onuň bu
kitaby näme etjegini soraýar.

Bala şeýle jogap berýar: «Eý,bu özüm uçin däl.Men ony dostlaryma we
gonüşularyma berjek,olar hem Isa barada bilmeklerini halaýan” Ol şonuň
ýaly etdi.Ol Mukaddes Kitaby nowbat bilen dostlaryna we ony ökamagy islan
hemma berip çykdy.Kop ulanylanyndan Mukaddes Kitabyň sahipeleri ýyrtylyp
gitdi.Bir guni bu kitap obanyň ýaşullysynyň eline düşup galýar.
Ol ony bir gezek okaýar,soň ene bir gezek okaýar.Ol Isa hakynda eşitmagi
halaýar.Bir guni şahere baryp,ol ýerde ruhyý sargytlar satyn alýar.Soňra
obasyna çopany çagyryp onuň wagzlaryny eşitmak uçin ýüzleb adamlary
çagyrýar.Tiz arada bu obada 60 adam Rebbimiz Isany şahsyý halaskarym diyip
kabul edýarlar.Häzir bu ýerde ybadathana bar.
Şeýdip Hudaý şol kör çaga arkaly şonuň ýaly keramat edýar. Hudaý pula
mätaj däl,tersine Oňa ynsanlaryň ýüregi gerek.Sen we men hem Hoşhabary
aýtsak olary Isa alyp gelip bilýas.Howwa Rebbimiz Isa degişli bolan her bir
adam nejat dogrusundaki bu hoşhabaryň ýaýradylyşyna ýardam berip
bilýar.Geliň biz tiz-tiz Hudaýyň sözüni ýatlab durýas.”Men tiz gelýan we
jeza özüm bilen”
Biziň Hojaýnymyz Rebbimiz Isa Mesih mähriban we rehim-şepagatly. Ol bizi
söýar. Ol biz Ol bilen ebediý bille bolmagymyzy Onuň şatlygy we sylaglaryny
paýla’magymyzy halaýar.Hormatly radio diňlejiler radiomyz hakyndäky teklip
we pikirleriňizi biziň elektron menzilimize ýollaňmagyňyz mumkin. Enede
radio arkaly düşuşinça hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top