MP3

Hudaý günalerimizi bagyşlanda,olor ömürlik bagyşlanýar. Bundan başga Hudaý imanly adama Özünuň tükenmez baýlyklaryny häzirki we geljekki haýatda sylaglýar.Mesih bilen birleşik düzelenden soň berilýan bereketlerni uç söz bilen  aýtmak mumkin:aklanma,perzent edip almak,mukaddes etmek.Geliň ine şol uç şöze aýry togtalyp geçaýliň.Şonuň uçin hem, eý doganlar,şuny bilip goýuň: biz size güäleriň Isa arkaly bagyşlanýandygyny yglan edýäris.Isaa iman eden her bir adam Ol arkaly aklanýar.Bu Musanyň kanuny boýunça mümkin däldi.”Resuller kitapy 13 bap 39 aýatynda görmegimiz mumkin.Mukaddes Kitap bize aklanmagy- Hudaý günäkarni Isa Mesihe imany arkaly päk diyp yglan ediýji  dini hadysa,diyip öwretýar.Beýle yglan etmägiň dogrulyk  esasy bolmanda dögry  Hudaý beýle edip bilmesligi anyk.

Bu päkligiň esasy Rebbimiz Isanyň biz uçin ölümidir. Gepimiziň subutyny 2Korintoslara hatynyň 5 bap 21 aýtynda tapmagymyz mumkin:”Biz Isa Mesih ärkaly Hudaýyň dogrulygy bolarymyz ýaly ,Ol biziň günalerimizi asla güna etmedik Isa Mesihiň üstune ýükledi”. Her günki dolaňyşykda “ ogüllyga almak” diýen düşünje biriniň çagasyny terbiýesine almagy we ol bilen öz perzenti ýaly aragatnaşykda bolmagy  aňlatýar. Mukaddes Kitabda “ogullyga almak”diýp aýdylan söz bäş gezek düşüşýar. Bulardan biri  bedenimiz direlişinda aňladyýjy biziň  aklanmagymyzyň  netijesine degişli.Buny biz (Rim 8:23): Ikkinçisi Ysraylyň Köne Ahd zamanyndaky  ýaňillik  ýagdaýyna degişli.Bu hakda (Rim 9:14) Bu aýdylan söz ulanylýan ýene uç ýer imanlynyň bugunki ýagdaýyna degi’li. Geliň şol aýatlay billelikde Mukaddes Kitabdan okap çykaýlyň.”Hudaý bize Öz Ruhyny berdi.Ol muny gaýtadan gul bolup,gorkuda ýaşamagymyz uçin däl,eýsem Onuň perzentleri bolup,Mukaddes Ruh arkaly “Abba! Atam”diyip çagyrmagymyz üçin amal etdi”. (Rim 8:15))”Ol Isa Mesih arkaly bizi ogullyga almak barada owaldan karara gelipdi.Bu Onuň göwnüne ýarap ,yradasy bilen boldy.”(Efes 1:5)”Emma bellenilen wagt ýetip gelende,Hudaý Öz Ogluny iberdi.Ol aýaldan dogulup Mukaddes Kanuna laýyklykda ýaşady.Bularyň bary Mukaddes Kanunyň guly bolup ýaşaýanlaryň azat bolmagy uçin biziň-de ogullygyň ähli hukuklaryny alyp bilmegimiz uçin edildi.Siz ogullyga kabul edileniniz uçin ,Hudaý Özüni Abba,Atam! Diyip çagyrýan Oglunyň Ruhyny biziň ýüreklerimize iberdi.Şunlukda siz indi gul dal-de,Hudaýyň ogullarysyňyz.Ogul bolanynyz uçin,Hudaý sizi Özüniň mirasdüşeri edýandir”(Galat 4:4-7).  Mukaddes Kitabyň häzirki  metininde “mukaddesleştirmek”,”mukaddes etmek”,”mukaddes”,”mukaddeslik” diyip terjime edilýan sözleriň manysy bir-birine bagly.

Hudaý adamny mukaddeslaninde Ol bu adamny Özi uçin aýyryp alýar: öz-özinden bu adamnyň günaden aýrylmagyny nazarda tütýar. «Biz bu isleg boýunça Isa Mesihiň bedeniniň ähli zat uçin bir gezekde gurban  edilmägi arkaly mukaddes edildik” Bu aýady Ewreýlere 10 bap 10 aýatda okamagymyz mumkin. Adam Mesih bilen yman boýunça birleşende Hudaý bu adamy Özi uçin dunýadan aýryp alýar. Eziz radio dinleýjiler geliň Rebbimize mukaddes bolmaga çalyşaýylyň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top