4:21

Keshirilgan ayal

MP3

Isa “Men hem seni höküm edemok…”diydi.(Yhanno 8:11)

Salam! Mukaddes Kitap bizlere günä etmedik bir kişi yokdigy barada aytyar.
Dögrydan hem bu dünyade günasiz kişi yok. Şeyle bolsada köp kişi özüni
günasiz diyip bilyarlar. Muňa sebäplär köp, Emma Huday uçin günäniň uly
kiçisi bolmasa-da ,ynsaniet günani uly kiçi dürlerine bölyarlar. Ölaryň
nazarynda kž bir günani geçirib bolmayar. Beyle elhenç günä edenler çyn
manyda günäkär dyip hasablanyar we hemme uçin ýigrenç bolyar. Isa Mesih
döwrunde hem adamlar günäni şeyle dürlere bölenler.Ögrylyk, günä we
öldürme edenler gaty jezalandyran. Günlerden bir güni Isa Mesih yanyna
gazap bilen allanämelery gürrüň edip gelyan adamlar golaylaşdy. Geliň
aslynda wakä nahilli bolonyny Mukaddes Kitapdan ökap bilyars.

“Isa bolsa Zeytun dagyna gitdi.Ertesi irden Ol yene ybadathana bardy,ähli
hälk oňuň ýanyna geldi,Isa olara öwretmaga başlady.Töwrat mugallymlary
bilen fariseyler zynada tutulan bir aýaly alyp geldiler.Aýaly hemmaniň
öňunde duruzdylar.Onsom olar Isa ýzlenip: “Mugallym bu ayal zynada
tütuldy.Musa Töwratda bular ýalylary daşlap öldürmegi buýrupdyr.Sen muňa
näme dieýersiň? Diýip soradilar.Olar muny Isany synamak uçin
sorapdylar,sebäbi Ony aýýplamak uçin tutaryk ahtaryardylar.Isa aşak öturup
barmagy bilen ýere bir zatlar ýazmaga başlady.” Gyzyk şol wagt Rebbimiz
Isa barmaklary bilen nämeňiň süratyny çizan ekeny ya-da näme yazan
bolmagy mumkin? Ol foriseylaryň nähilli hyýal bilen gelenlerini bilyardy.

Şoniň uçin hem olara bir pursat hiç zat diyp jogap bermady.”Ondan soramagy
döwam etdirenlerinde,Isa dikelip “Siziň araňyzda kimiň günäsi yok bolsa bu
ayala daşy ilki şol atsyn”dyidi. Şömam soň ene-de oturup ene yazmagy döwam
etdy” Çünakär ayaly Isanyň yanyna hoküm etmek uçin alib gelen özini
günasiz we päk dyip bilyan foriseyler bu jogabdan soň näme etmekleriny
bilman galdylar. Foriseyler we aksakallar Hudayiň kanunlaryny adamlardan
görä köprak bilyardylar.Bu kanynlar olar uçin yat bolup gidany uçin hem
kaçan kaysi wagt bu kanunňy bözanlaryny gowy bilyardy. Bu jogabdan soň
olar wýjdanäň paş edildy.Foriseyler bilen gelen başka adamlar hem bu
ayaly hokum edip bilmediler.Hiç kim özini günasiz dyip bilmyardy.

Mukaddes Kitap şeyle dyidi:”…Ýaşululardan başlap, hemmesi ýeke-ýekeden
gitmage başlady.Dine Isa bilen oňuňde duran ayal galdy.Isa dikelende ayldan
başka hiç kime gözi düşmansoň,oňa “Eý naçar beylekiler hany? Hiç kim seni
hokum etmedimi? Diýip sorady.Ayal “Yok ,Agam”diydi.Isa:”Men hem seni hökum
edemok.Bar , gidýer,mundan beylak günä etme”diydi.(Yhanno 8:11)

Isa Mesih ayaly bagyşlady.Oňa täzeltenen günasiz yaşayyşy uçin mumkinçilik
berdy.Oňuň şo wagtaça eden günalarini bagyşlady.Ol dünyany hokum etmek uçin
dal ,dünyanyň günasini özine almak uçin gelendy.Ayal buni bilmesede Isany
gelişi gerek bolan Mesih ekenine ynanyp gidany anyk.Bunday yagdayda
bagyşlanan adam başka günä etmesligä hereket etyar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top