3:58

Jeza-01

MP3

Salam eziz doganlar,siz ezizler bilen ýenede mowzuklarymyz arkaly bolsada düşüşüup duranymyzdan oran begýanýaris.Eziz dostlar,ahyrky ýyllarda gutulmak hakda kop eşidip okamak mumkin boldy.

Täzeden dögülmak aňlatmasy kop çeşmelerde peýda boldy,olar arasynda dünýä tanylan gazet we jurnallar hem .Başga söz bilen aýdanda halas bolmak düşunjesine oran kop üns berilendi.Ýone şoňa seretman,insanyň halas bolmagy we täze dögulyşy hakdaky taglymat oran möhüm we esasyý konsepsiýalara baryp direnip,kopler uçin düşüner ýaly bolman derejededi.Şu esasyý konsepsiýalary biziň mowzugymyz uçin esas edip,bugunki mowzugymyzda görup çykýas.

Birinjiden,halas bolmak Hudaýyň geçirimlilik sylagyny gorup çykýas,şu arkaly biz halas bolandyris. Halas bolmaklyk Mesihyň hemmani bagyşlamagy arkaly görkezilip Hudaýyň geçirimliliginden gelip çykýar.Insan halas bolmaklyk arkaly ebediýete eýe bolmagy,yglan edilen halas bolmaklyk hem insanyň bary mätäçliklerine garşy çykýar. Biz halas bolan insanyň hereketlerine degişli Mukaddes Kitapda bar taglymatlary görup çykýas.

Halas bolmak hakdaky taglymaty çuňňur görup çykyp, biz şeýlelikde bary adamlary halas edýan Hudaýyň danalygy,geçirimliligi we söýgisini görýas we düşunýas.

Şonuň ýaly biz Ol biziň halas býolmagymyz uçin Özüne alan şu beýik aladasyny çuňňur düşunýas.Halas bolmak hakda geplende biz oran möhüm hakykatdan başlaýas. Bu- Hemme zada çülüm we söýiýji Hudaý hiç hilli anyk sebäpsiz özünuň merhemetini görkezýar,ol, özleriniň hyzmaty bilen munasyp bolmadyk adamlaryň günälerini bagyşlaýar.Bu bagyşlaýyş başlanyýşy şu Hudaýyň geçirimligidir,söhbetimniziň manysy hem şoldyr. Indiki hekaýada oba mektepine gatnaýan bir ýaş etim çaga hakda beýan edilýar.Okuwçylar özi bilen getirýan naharyny giryen ýerde,nahar wagtynda almak uçin galdyrmalydylar.

Ýone bir guni şol ýerde naharlanmak uçin goýulan naharlardan biri ýokdy.Mugallym kesgitli :”Kim nahary aldy”diyip sorady.Hemme ümsumlykda durýady.We ahyry şu kiçik çaga özünuň nazik we titreýan elini göterdi.Mugallym howlukmaç idişyny aldyda çaga bolsa jeza almak uçin oňe çykmagy buýrdy.Başyny egip assa adim atyp hemmä gorky salyp çykyp barýady.Ýone birdänikä başga görkana bedenli çaga birinjisiniň onüni alyp :” Onüň ýerine men jeza alýan”diyip oňe çykdy.Şonan soň ol bilini ýalanaçlap hemmeniň onünde ýetim çaganyň ýerine jezalandy.Şonuň ýaly ýagdaýda, aýamak we rehim etmek oňy aç,bagtsyz we hemme tarapdan horlanan ýetim çaga uçin jeza almaga çagyrdy. Bu nahilli beýik söýgi -bary adamlaryň ornüna jezalanmak uçin Hudaýi Öz Oglyny ölüme ibermege çagyrdy? Bu jezany almak şu Mukaddes Kitap aýdan geçirimlilikdir.Geçirimlilik munasyp bolmadyk merhemeti aňlatýar. Adamlar mynasyp bolmasada Hudaý özünuň geçirimligini bary insanlara görkezen,olar buňa munasyp ýada munasyp däldigine seretman,rehim-şepagat hökmünde görkezildi.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top