4:14

Işdaşler agşamy

MP3

Salam gadrdanlar. Işlan adam dynç almagy hem bilmägi gerek. Köpçilik
maşgalasy bilen baýram etmegi toý –dabaralara barmagy gowy gorýarlar.Bu
olaryň hojalykçydygyny bildirýar. Hemme işlan adamlar öz işdäşleri bilen
kä bir waGTLAR BAÝRAMÇYLYK etmägä dogry gelýar. Bunuň ýaly wagtda ynsan
özüni nahilli tutmagy gerek? Işdäşler bilen baýramçylyk öz aýratynlyklaryna
ýeye dabara. Bu erde täze tanyşlyklar başlanmagy mumkin,gatnaşyklar yola
goülmägy mumkin.Işdaşler agşamyna çagyrylanlygyň özi buýsanmak uçin sebäp
bolýar. Häzirki wagtda bu ustünligiňiz berkdiginiň bir alamaty. Agşam
ahyrynä etmakä rugsat soramak bolsa ýalňyş koýbermekden gutulmak uçin
möhüm.

Agşam işden soň gurasa köpçiligi bir sorag azap berýar-“Gitsemikä-
Gitmesemmykä>” Hiç bir sebäpsiz işdaşler agşamyndan boýun towlamak gowy
däl. Kä bir başlyklar buny dogry düşünmesligi mimkin. Işkär bu bilen:” Me
siziň toparyňyzdan däl”-diýan ýaly bolýar. Bunuň ýaly agşamlary nahilli
giýnmeli? Agşam nirede bolýanyna uns beriň.Eger daga çagyrylan bolsaňyz
jinsy we switer oran layýk düşýar.Eger restoran zalyny alan bolsa? Gowysy
iş kostyümda ýa-da asylly agşam köýnek tänlanyňyz makul. Aksessuarlara
uns beriň.Täze ýyl ýolkasy ýaly bezenmek şert däl. Baýramçylyk tost sözi
aýdylmasdan geçmaýar. Eger sizde tost sözi bolmasa onda jemagat adyndan bir
ikki oňat söz aýdyň.Köpçilik onuňde tost aymägä çekinseňiz onçe maşgala
onunde maşk ediň.

Köpçilik tost sözüni şygyr bilen ýa-da dana söz bilen aýdyp başlýarlar.Bu
hem ýaman usul däl tost sözüni uüundan uzak aýdyp başkalary içgysgynç
etmali däl. Ýagdaýa dogry gelýan oňat dilekleri bildermagiň özi
eterli.Agşamda nahardan imekden başka söhbetler hem bolýar.Şonuň ýaly
ötürüşlarda neýtral temalara gepleşen gowy.Meselen saýahat, medeniýet,
höwes, howa we şoňa meňseşler . Şahsyý haýatyňyz barada kem gepleň.Iş
barada gepleşmek şert däl,ahrym işdaki mesele we ýadowlardan gutulmak uçin
agşam geçirýaňyz. Başlyga aýlygy götermek barada ýa-da wezipesini götermek
barada gepleb ýormaň.Söhbet wagtynda alajy barynça höşnietli we açyk
göwünli boluň Ýüzünuzden mulaýim ýylgyryş arymasyn.

Bayramçylyk saçagynda naharlanmak uçin gerek bolýan enjamlar bolýar. Olory
ulanmagy bilmeseňiz onüňden olor nahilli bolýanyny we nämeler uçin
ulanylýandygy barada kitablardan ýa-da internetdan bilib alyň. Ulanmak
dowamynda oňaýsyzlyk döremeslik uçin we oňaýsyz ýagdaýa düşib galmaslyk
uçin onunden meşgullanyb görüň. Her bir çarşak,pyçak,çemçe we bokalyň öz
wezipesi bar.Uns etseňiz siziň onunizde bir näçe pyçak ikki çemçe we
çarşaklar we okaralar duranyny görýaňyz.Bulary näme uçin ulanylyşyny
gowlab ýadlab galmaly we baýramçylyk agşamynda öz ýerinde ulanmaga hereket
etmeli.Şeýle etseňiz özünuzi golaýsyz düýmýaňyz. Möhümy agşamy öz wagtynda
terk ediň.Şonda dürli boldugsyzlyk we artykmaç geplerden halas bolýaňyz.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top