3:02

Şahsyý ybadat

MP3

Salam eziz doganlar.Ezizler çöpan nahilli bolmasyn,ybadat hemişe onuň ýüreginde bolmagy gerek.Masyhyý çöpondan başga ýene kim kopräk şol emri berjaý etmagi gerek,ýagny “Dynygsyz ybadatda boluň!” diyip aýdylan Rebbimiziň sözlerini nazarda tutýas.

Eziz doganlar,çöpanda hem özüne has synaglar,söweşler,kynçylyklar we durli hil derdleri bar.Ol tä adamlar we Hudaýyň ortasyndaky töwellaçy ýaly bolmagy gerek:oňa Hudaýyň merhemeti we mähirlilikgi başga adamlara görä koprak gerek.

Buny bolsa biz adyý ýygnak agzalary ýagşy düşünmagimiz zerur.Eger buny çopan düşünse ol hemişe Hudaýa öz beýik hyzmatyny alyp barmak uçin oňa hem guýç bermagini sorap ybadat bilen çalyşýar we Hudaýa ýalbarýar:”Gözlerimi daga aýlaýan mana ýardam nireden geler”.

Bir dostymyz günleriň birinde ýakyn dostuna şeýle diyip ýazyptir:” Özümi batyrgaý, tutup bilmän ýagdaýlary tiz-tiz bolup dursada bundaý ýagdaýda men hamişe özümi tä ininden çykaryp taşlanan guşjagaz menzetýan.

Men oňki ýaly Hudaýa tä çapraz lyga çalyşýan çekit ýaly ýüzlenmeýinçenli kanagatlamaýan.Hudaýyň merhemeti bilen men jemagatymyz bilen :

“Agşamlary butin ýüregim bilen Saňa çalyşýan we bütin säher ruhym bilen men Rebbim Sen bilen billedirin,meniň ýüregim hemişe Hudaý bilen we butin maksatym we haýatymyň bagty Oňa çalyşýar”diyip aýdyp bilýas.

Buňa biziň Hudaýyň hyzmatkärleriniň haýaty hem garatylmagy gerek.Eger biz wagzçylar ybadatyna üns etmesek,bunda özümize oran gýnanmagymyz gerek bolýar.

Eger biz bir gun Mesihyň uly ýada kiçi sürini bakmagymyz gerek bolup galsa we şonda ybadatynyzda gowşak bolsanyz,onda dine bir sizi däl-de,belki size ynanyp tapşyrylan masihiýlere hem gynanmak gerek bolýar.

Bundan başga geljekde siz oran aýpdar bolýanyz:sizi uýat we biabraýlyga duçar etdýan gun gelýar. Çöpan haýatynda şahsyý ybadatyň beýik ähmiýeti hakda geplemek şert bolmasa gerek,ýone şoňa seretman bundan özumi tutup bilmeýan.

Eger siz Hudaýyň ilçisi bolsanyz,Hudaýyň merhemeti siz uçin oran gymmatlidir.Siz Oňa näçe ýakyn bolsanyz,şonça hyzmatyňyzy – şowly berjaý edýanyz.Bunuň uçin Hudaý tarapyndan size sowgat edilen bary serişdeler içinden ybadat ýaly beýikrägini bilmeýan.Biz ýürekden eden ybadatymyz bilen ösýas,guýçli bolýas we hemme zady ýeňip geçýas.Ezizler şonuň bilen mowzugymyzy gutarýas.Hoş sag-aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top