4:12

Iman bilen soraň

MP3

Salam gadrly doganlar.Geçen gezek siz bilen sabr-tukat etmek bizi Hudaý bellan tapşyryklaryny berjaý etmek uçin taýarlaýnyny bilip aldyk.Ýagny Hudaý bizden talap edýan ,Hudaý bizden etmagimzi isleýan wezipelerini berjaý etmagimiz uçin taýarlaýar we haýatymyzdaky kynçylyklar arkaly bu wezipeleri berjaý etmek uçin munasyp bolýas we bu kynçylyklar arkaly Oňa ynanmagy öwrenýas.Mukaddes Kitapda aýdylyşy boýunça Hudaýa nadip ynanmagy bilmegimiz uçin bize danalyk gerek.Buny nazarda tutup Ýäkup :” Eger kimde danalyk kemlik edýän bolsa, goý, ol Hudaýdan dilesin. Hemmelere biminnet we jomartlyk bilen berýän Hudaý oňa hem berer.” Hudaý olary gorkyzmaýar ýada olaryň ýanyna gelip,näme uçin buny etmadiň,dimeýar. Emma jomartlyk bilen bol edip berilýar,diylen.”Şonuň uçin iman bilen dileň.”
Şübhelenmän , sebäbi şübhelenýän adam edil ýeliň eýläk-beýläk çaýkaýan deňiz tolkuny ýalydyr. “Bu aýatda ýazylyşy boýunça deniz tolkuny ýaly eýläk-beýläk çaýkanyp ,şübhe etse Rebden bir zat alaryn öýtmesin diýelen.Şedip bulary nazarda tutup sorag beraýliň …Deniz tolkuny ýaly eýläk-beýläk çaýkanyp diyende nämeni nazarda tutýar? Ýagny imanda çfýkanmak diyeni näme? Çaýkanýan iman şeýle diydi:Bilýan,Hudaý buny edip bilýar,menimçe Ol buny edýar,ähtimal Ol buny amala aşyrýar,howa ynanýan Ol buny edýar.Anyk bilmeýan,ýone umut edýan,şeýle diyip oýlaýan,oň Ol buny eden,ýone häzir ynanmaýan.Soraýan zadynyz Hudaýyň eradasy ekenini anyk bilip durup näçe gezek ybadat edip Hudaýdan soradynyz?Käwagt Hudaý bilen aragatnaşygymyzda näçe şübhelenenimizu aňlamaýas.

Ybadatda hem imanda hem şübhelenýas.Oň “Howa,Hudaý ybadatyma jogap berişine ynanýan”diýas.Ýone biraz wagt geçenson şübhelanip galýas.Ýagny deniz tolkunlaryna menzep çaýkanyp galýas.Hudaýyň ajaýyplygyna we Isa Mesihe ynanan,özüni imanlyman diyip ýören oran kop adamlarda ine şol zat adat bolup galan.Näme uçin tolkuna menzep çaýkanawerýas?Haýatda hemmeniň ýagdaýy her durli,ýone haýatda şonuň ýaly weziýetler bolýar,siz bir weziýetde başgasyndan görä koprak şübhelenýanyz.Mysal uçin,ažaşan,güna içinde ýaşaýan ýakyn kişilerinizi halas etmagi sorap,Hudaýa ybadat edýanyz.Şonda kimdir biri size:”Hudaý olary halas etjegine ynanýaňmy?”diyse,sizde hem şübhe oýanýar.Şonuň ýaly bolsa gerek,olary halas etmagi uçin ybadat edýan we menimçe Hudaý olary hem halas edýar,ýone doly ynanmaýan,diýanyz.

Emma Mark 11:24 aýatynda:” Şonuň üçin size diýýärin: doga-dileg edip, Hudaýdan soran her bir zadyňyzy eýýäm alandygyňyza ynanyň, ol size berler. “ Howlukmaň,bu ýaňlyş bolsa gerek,deýmeginiz mumkin.Ýone bu ýanlyş däl.Gulak asyň.Bu ýerde ybadat edende näme sorasanyz,bireýam aldym diyip ynanyň.Siz olary bireýäm aldynyz we siz ynanan zatlar size beriler.Ine şu kämil imandir.Mukaddes Kitapda imany pes we beyik iman hakda ýazylan. Isa Mesih hem “Eý imany pesler” diyen gepi ulanan.Ýene beýik iman hakda hem geplän.Ýakup kitapynda hem imaymyzyň kämilligi hakda geplan.Imanymyzyň kämildigi şondadyr-Hudaýyň aýdanlarynyň ýagşydygyna ynanýan we Ol Öz aýdanlaryny amala aşyrmagyna şübhe etmegime hiç hilli esas ýok.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top