MP3

Salam ezizler,siz bilen ýene mowzuklarymyz arkaly duşuşup durs.Bunuň ýaly mumkincilik ucin Atamyz Hudaýdan minnetdaris.Siz başgalar mysalynan öwrendiniz,emma siz buny özüniziň şekliniz bilen elekden geçirýanyz.

Häzirki günde siziň şahsyetinizi anyklap berýan bir näçe kitaplar we çeşmeler bar,olar size şahsyýetinizi anyklamakda ýardam berýar we siz oňy Hudaý ýolunda ulanmagynyz mumkin.

Renkli aýna menzep biziň durli şahsyýetlerimiz Hudaý nuryny bir näçe renklerde görkezýar.Bu Hudaýyň maşgalasyny dürlülik be berklik bilen uýpjin edýar.Bu şahsan bizi hem merhemetleýar.

Hudaý sizi berjaý etmek uçin ýaradanyny berjaý etmek ýagşydyr.Eger siz Hudaý sizi ýaradyýşy ýaly hyzmat etseniz,sizde üstinlik,kanagat we hasyldarlyk bolýar.Siz haýatdaky tejribeleriniz arkaly özüniz bilman ýagdaýda şekilenensiniz.

Hudaý sizi galypa salmak uçin olara rugsat beren.Hudaýa hyzmat etmek uçin anyklamakda,geçmişinizden iň azyndan alty tejribeni gorup çykmak gerek.Koplanç ahyrky kategoriýa,ýagny agry tejribesinde Hudaý kişileri hyzmata taýarlaýar.

Hudaý bir agrygyda biderek gidişini slemeýar.Aslynda siziň beýik hyzmatynyz iň agyr ýaranyzdan gelip çykýar.Çagasy dogma lal ata-enä tä şonuň ýaly kesel bilen agran hyzmatçylardan görä kim hem ýagşyrak hyzmat edip bilýar?

Spirtly içgilere berilen kişa bu zatdan azatlyk alan hyzmatçydan başga kim hem ýagşyrak ýardam berip bilýar?Äri taşlap giden aýala oň ol hem tä şoňy başyndan geçiren hyzmatçydan başga kim hem ýagşyrak ýardam berip bilýar?

Hudaý sizi başgalar hyzmat etmaginiz uçin edil şol kynçylyklardan alyp geçýar.Mukaddes Kitapda şeýle ýazylan,” Hudaý ähli muşakgatlarymyzda bize teselli berýär. Biz hem öz gezegimizde her hili muşakgatlara uçran adamlara Hudaýdan alan tesellimiz arkaly teselli berýäris.”2 Korintoslylara hatynyň 1:4 aýaty.Eger siz hakykatdan hem Hudaýa hyzmat etmekçi bolsanyz siz beýik hakykaty düşünmaginiz gerek.

Siz haýatda ahmyr eden we ýigrenen tejribeler –siz olary gizlemaga we ýatdan çykarmaga hereket edýan tejribeler- Hudaý sizden olardan peýdalanyp başgalara hyzmat etmaginizi isleýar.Olar siziň hyzmatynyzdir.Hudaý siziňagryly tejribenizi ulanyp bilmegi uçin olary paýlaşmagynyz gerek. Siz olary orap taşlamagy togtatmagynyz gerek we tuýs ýürekden özüniziň ýaňlyşlarynyzy, sowsuzlyklarynyzy we gorkyňyza ykrar bolmagynyz gerek.

Ezizler şol ýerde mowzugymyz öz sönüna ýetdi.Hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top