3:11

Hudaýyň mukaddesligi

MP3

Salam eziz radio dinleýjiler.Hudaý başda Ysraýyla,soň Öz jemagatyna garatyp şeýle diyip aýdan:” «Mukaddes boluň, çünki Men mukaddesdirin» (1-ji Petrus 1:16).Ol “Men ýaly Mukaddes boluňlar”,diyip aýtmady,çunki bu bizden diňe Hudaýa degişli bolan nämeňindir düýbden mukaddesligini talap edilişini bildiren bolordy.Hudaý mukaddesliginiň ýaratylman alawy garşysynda perişdeler ýüzini ýygşyrýarlar.Howwa Onuň gözleri uçin asman päk däl,ýyldyzlar nugsansyz däldir.Hiç bir wyždanly insan “Men Mukaddesdirrin”diyip aýdyp bilmeýar,ýone şona seretman Hudaý Ruhynan ruhlanyp:

“Hemmeler bilen oňşukly boluň. Halal ýaşamaga dyrjaşyň, ýogsa Rebbi görüp bilmersiňiz. diyip ýazylan möhüm sözleri hiç bir wyždanly insan ret etmagi islemeýar. “(Ewreýlere hat 12:14)

Bu gapma-garşylygy çözmek uçin masihiýler nahilli ýol tutmaklary gerek?Biz Musa ýaly hiç kim görüp bilmeýan we görsede diri galmaýan Hudaýa bir gezek göz aýlap çykan ýagdaýda iman we kiçigöwünlik artyna ýygşyrynmagymyz gerek.Hudaý dagynyk we weýran bolan ýürekden ýigrenmeýar.Musa Hudaýyň şöhraty onuň ýanynda geçip barýan wagtda gaýa gowagyna ýaşyrynany ýaly,biz hem öz aýb-nugsanlarymyzy Mesihyň ýaralaryna ýygşyrmagymyz gerek. Biz Hudaýdan gaçyp,Hudaýda ýaşyrynmagymyz gerek.Hudaýyň mukaddesligine ýoldaş bolmagymyz uçin Ol bizi tertibe salan,togtatan we päklän ýagdaýda Öz Öglünda nugsansyz görmegine ynanmagymyz gerek.

*-/

Ynanan,tabun bolan,Hudaý hakda hemişe oýlanyp pikr eden,hakykaty söýan,aýp-nugsanlardan ýigrenen we mukaddeslik Ruhy bilen ýakyndan tanyşan ýagdaýyda,biz ýerdaki mukaddesler bilen dost bolmaga öwrenmagimiz we özümizi Hudaý hem gökdäki mukaddesler bilen bolýan ebediý dostlyga taýynlamagymyz mumkin.Tä,tabun masihiýler bilen düşüşanda olor aýdyşy ýaly:”Biz soňra Gökde bolmagymyz uçin,bu ýerde Gök bolýar”.

Eý Taňrym nahilli görkünçdyr ebediýy ýyllaryň!

Onündedäki ruhlar gije-gündiz saňa sejde ederler!

Sen nahilli gözel,nahilli ajaýpdyr geçirimlilik duýgysyny oýarýan danalygyň,

Seniň çäksiz gudratyň we Seniň adalatyň şeýle bir gözel!

Senden şeýle bir görkýan eý diri Hudaýy!

Ýüregimiň duýbinde duýan gorky bilen tolgunyşykly umyt we toba ýaşlarym bilen Saňa dyz çöküp sejde edýan.

Ezizler,egerde siziň soraglarynyz ýada pikrleriniz bolsa olory biziň elektron menzilimize ýollaň.Rebbimiz Söýgisi size ýar bolsun.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top