4:08

Hudaýyň keremy

MP3

Salam eziz radio diňlejiler. Hudaýyň keremy giň.Ynha bu gun ýurdymyzda hem
Rebbimiz Isanyň izdaşleri peýda boldy. Bir näçe şaherlerde jemagatlar öz
işini alyb barýarlar. Şonuň ýaly bolsada ýurdymyzdaky kop adamlar nejat
hakynda entek eşitmändirlar. Ynjilyň hoş habary etib barman obalar köp.Biz
näme etmegimiz gerek? Maksatymyz näme? Hudaýy ýer ýüzünde Öz Patşalygyny
otürtmaga( Matta 16:18) we bu işde Ol hakykat diregi bolan (1 Tim 3:15)
öz jemagatyndan peýdalanaýanyna biz ýnanýars dogrymy? Ýurdymyzyň her bir
obasynda jemagatlar açylmagy uçin näme etmegimiz gerek? Hudaýy bizden
nämeni halaýar? Elbettde,bu ynsan güýji bilen gazanyb bolmaýan
wezipe.Ony amala aşyrmak uçin biz Rebbimiz Isanyň pentlerine,
görkezmelerine ýüzlenmesek bolmaýar.

Rebbimiz Isanyň ahyrky sözlerini (Matta 28:18-20) ökasak Onuň bizden-Öz
jemagatyndan näme islýanyny bilmägimiz mumkin.Ynha şol aýatlarda Onuň butin
dünýada Asman Patşalygyny ötürtmäk maksaty beýan etilen.Biz bu işi diňe
Hudaýy beren hukuk bilen amala aşyrmagymyz mumkin. Ol :” Maňa Asmanda hem
ýerde hem butin häkimiet berildi”-diýip aýdypty. Eger Ol häkimiete iye
bolsa onuň maksaty elbettde amala aşýar.Diymek biz biz onuň maksatyny
amala aşyrmakda gatnaşmagymyz mumkin.Timotiyä ýazan 2-çi hatynyň 2 babyny
okasak ol erde hem başkalara taglym bermek we mugalymçylyk derejesine
etkezmek mugalymçylygyň esasy prinsipi ekenini görýas. Timotiy özi öwrenen
zady tälim bermek ukupy bar adamlara öwretmägi gerekdy. Ruhyý ösän ymanly
kişi özi bilan zatlary başkalara diňe öwretmesden oloryň özleri tälim berib
bilýan derejesine etirmägi gerek.

Olor hem öz nowbatynda başkalara öwüt berib Masiha tabun bolmagy
öwretmekleri gerek. Titusa hat ýazyp Pawlus sagdiň taglymat bermägä däl
belki sagdin taglymat esasynda Titusa nasyhat etmägä ruhlantyrdy.
Taglymat netijesinde adamlarda gowy häsiýet ösüş we dürmüş görünüşi
özgerişi gerek, bolmasa taglymat biderek bolýar. Birine hepteleb Mukaddes
Kitaby öwretenimizden görä şol adama öz dürmüş görünüşimizden şaýatlyk
bersek gowrakdyr,çunki gury gepden görä haýatdä ulanylan taglymat adamyň
unusüni köpäk çekýar. Biz Isany öz dürmüşymyzda görkezmägimiz gerek,şonda
adamlar Isa ynanýarlar. Aýallar hem beýik Tapşyrykda şagird arttyrmäkda
gatnaşmaklary gerek,buniň uçin olar bir topar adamlara Mukaddes Kitaby
öwretmekleri ýa-da seminariýany dolantyrmaklary şert däl.
Olar öz dýrmüş görünüşi bilen,nasihatlary we sagdyn taglymat esasynda
berilen şaýatlyklary bilen beýle beiýik işde öz göşantlaryny göşmäklary
mumkin. Ezizler bizlere berilen wagt öz ahyryna etdi. Egerde pikirleriňizi
bildirmäk islegi bolsa biziň elekton menzilimize ýazmagyňyz mumkin. Höş
ezizler.Rebbimize bolan hyzmatlaryňyz hasylly bolsun.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top