4:48

Hudaýyň eradasyny bilmek

MP3

Öz isleg höweslerini bikär edip, öz haýatynda edýan hemme işlerinde Hudaýyň
wesiýetine boýun egýan kişi hakykyý Mesihyýdyr. Howwa her bir mesihyýnyň
onunde duran esasyý mesele bu Hudaýyň eradasyny tapmakdyr.Isa Mesihyň ýer
ýüzundaki haýati butinleý Hudaýyň eradasyna boýun bolmakdan ybaratdy.Ol
Hudaý buýran işlerini hemmesini amala aşyrdy.Ýer ýüzunde berjaý etmek uçin
Isa Mesihe tapşyryklar berileni ýaly her bir mesihyýlaryň hem öz
wezipeleri bar.Bu siz we meniň wezipem bolup,haýatymyzda Hudaýyň maksatyny
öwrenmegimiz gerek.Hudaý halkynyň her biri uçin ajaýyp maksaty bolýar.Bu
maksat bizin şahsyýetimiz,ukupymyz,mätajliklerimiz,mumkinçiliklerimiz hemde
şertlerimiz uçin peýdalydyr.Hudaýyň siz uçin maksaty şahsyý size,dine siz
uçindir.Çunki Zebur kitapynda:”Men saňa akl bererin,ýurer ýollaryňy
gorkezerin.Gözüm seniň üsuňde bolup,saňa ýolbaşçylyk ederin”-diyen.
Hudaýyň maksaty kämil,anyk we aýratyndyr.Onuň maksaty her bir kişi uçin
möhüm ähmiýete eýe.Ozümuzuň maksatlarymyzy ämala aşyrmakda hapa ýollar we
akmak işlerimiz sebäpli Hudaýyň maksatyndan çeta çykmagymyz gýnançly
ýagdaý.Bu ullakan ýaňlyş bolup,Hudaýyň maksatyndan çeta çykmakdyr.Biz öz
haýatymyza maksat düzmägä başarnyksyzdyrys.Geljegi ýaňyz Hudaý bilýar we
bizi derejemiz hem ýollarymyzy saýlamaga diňe ol laýyk.Hudaýyň maksaty anyk
häsiýetlere eýe.Ýagny günaden aýrylyp,mukaddeslige ýüz tutmak bizi hem Onuň
ýaly mukaddes bolmagymyz,hemişe ybadat edip şükurler aýtmagymyz Hudaýyň
maksatydyr.Htmişe sogap işler etmek hem Hudaýyň eradasydyr.Indi soraglar
döreýar.Hudaý Özünuň eradasyny agtarýanlara nädip oňy görkezýar? Hudaýy-
beýik,Ol bir nusga seredip iş tutmaýar.Ol her bir şahs bilen durli iş alyp
barýar.Kä wagt Özünuň eradasyny oňaýly mumkinçilikler,weziýetler,ene-atanyň
dilekleri,dostlaryň maslahatlary,käbir ukupyň östirmagi,gündelik
mätajlikler we wyždan arkaly açyp berýar.
Hudaý Mukaddes Kitap arkaly hem bizi dolandyrýar.Bunuň ýaly aýatlary
okanyňyzda gözünizi beklaman,oňy bellaň.Hudaý tertipsiz hereket
etmeýar.Rebbimiz siziň pikriňize dürli peşgeşler bermegi uçin Hudaýyň Şözi
bilen iýmitleniň.Hudaýyň eradasy hiç haçan Mukaddes Kitapa garşy
çykmaýar.Şonuň uçin Mukaddes Kitapy gowy biliňler.Kä wagtlar Hudaý duýş
arkaly Öz eradasyny bildirýar.Bu hakda Resul.işleri 16:9-10 aýatlarynda
şeýle ýazylan:” Şol gije Pawlus bir görnüş gördi. Makedoniýaly bir adam
onuň garşysynda durup: «Makedoniýa gel, bize kömek et!» diýip ýalbardy.”
Köne Äht döwründe Gideon Öz eradasyny görkezmek uçin goýünyň derisini orta
taşlap Hudaýa ybadat eden.Höşgär boluň,bunuň ýaly ýollar bilen Hudaýa şert
göýmaň.Meselen ýagyş kop ýagýan pasylda şähere barmagy isleseniz ,”Ertir
ýagyş ýagsa şähere barýan,ýagmasa barmaýan”-diyip aýtmaň.
Öz islegleriňizi Hudaý tapşyryň.Bu dünýada anyk bir bäsleşik ýok.Butinleý
bitarap boluň.Hudaýyň Sözi arkaly Ryhyň eradasyny tapyň.Bagtly hadysalary
ýan kitapynyza ýazyp goýuň.Hudaý sizi dolandyrmagy uçin ybadat ediň.
Bir adam şeýle diýpti:”Eger Hudaýyň Sözi,Mukaddes Ruh joşgunlygy meniň
ýüregimde bolsa we daşky hadysalara dogry gelse onda men Hudaýyň eradasy
boýunça hereket edýanyma ynanýan”.Siz hem her gunki haýatynyzda Hudaýyň
eradasy boýunça hereket etmaga we Mukaddes Ruh emri bilen ýaşamaga hereket
edip görüň.Bunuň ýaly haýat elbettde size ýakýa. Bunan diňe lezzet
alýanyz. Ahrym Hudaýa ýakyn bolup ýaşamak gowy.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top