2:55

Hudaý beýikdir

MP3

Salam hormatly doganlar.Siz bilen ýene duşuşup duranymyzdan oran minnetdaris.Eziz doganlar,geliň bugun ýaradyjymyz Hudaý nahilli ajaýyp barlygy we maýda mör-möjekleri ýaradany hakda söhbetleşsek.

Aýrym kiçijik mör-möjekleri görenimde hakykatdan hem Hudaýyň gudratly ekenine ykrar bolýan. Belki haçanlardir gözüniz düşenem bolmagy mumkin,şeýle bir kiçijik tomzaklar bar,olar garankyda kiçijik çyra ýaly özlerinden ýagtylyk çykaryp durýarlar.

Ine şol kiüijik uçýan tomzaklary belki ýaltyraýan tomzaklar diyip atlandyrsalar gerek.Olar garankylykda uçanda tä kiçijik uçgun uçýan ýaly bolýar.Bundan başga,ýene ýagtylyk ýaýratyp durýan maýda gurçuklar hem bar.Olar esasan köwekleriň garanky diwarlarynda we daşlaryň ýarylan ýerlerinde ýaşaýarlar.

Eger gurçuk bir özi bolsa,onçaklym göze görünmeýar,kiçijik yşk ýaýratyp durýar.Eger garanky köwegiň içinde köprak gurçuklary görseniz,şeýle bir ajaýyp nur ýaýratýarlar welin,hatta görup gözüniz şatlanaýr.Olar ýaýratyp duran nur tä öçup ýanýan çyra nury ýaly bolýar.

Ine şu gurçuklar nadip özünden çykarýan nury öçurup ýakýanlary häzirki gunaçenli alymlar uçin syr bolup galýar. Häziraçenli näme uçin olardan çykýan nur bir öçup bir ýanýanyny hiç kim anyk aýdyp berip bilmeýar.

Ýone bir zat anyk,şol kiçijik tomzaklarada,gurçuklarada şonuň ýaly nury Hudaý beren bolsa.Tä şonuň ýaly Hudaý biz mesihyýlerede başgalar uçin nur bolmakda guýç berip bilýar.Insan öz guýji bilen hiç zada ýetişip bilmeýar.Insan doly Hudaýyň el astyndadir.

Hudaýyň birinji islegi-bu günakär insanlar öz günaleri uçin Onuň omümde toba etmekleridir.Hormatly doganlar,Hudaý biz mesihiýleri hem, duýpden özgermegimizi isleýar.Eger biz insanlar,Oňa mumkinçilik bersek we iň möhümy özümizde özgermek uçin isleg bolsa,Hudaý her bir mesihyýda işlap başlaýar.

Hudaý her birimiz arkaly ajaýyp işleri amala aşyrmagy mumkin.Hatta biz uçin oran kym we mumkin däl bolup görünan işleri hem Hudaý islese edip bilýas.Diňe Oňa mumkinçilik bermek we tuýs ýürekden ynanmagymyz gerek. Aý,Şol maýda mör-möjekleri ýaradan Hudaý siz arkaly Özünuň beýik işlerini edip bilmezmi?

Hudaý bilen edilen her hilli iş merhemete doly bolýar.Hormatly doganlar,size özümiziň internet sahypamyzy ýatlatyp geçaýn .Häziraçenli höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top