3:16

Esasyý gadamlar

MP3

Salam eziz doganlar,siz bilen ýenede düşüşup duranymnyzdan oran begýanýaris.Eziz doganlar,Rebbimiz Isa Mesihy halasgärim diyip kabul edeninizden soň,haýatynyzda ajaýyp wakalar bolup geçýar.

Siz garankylykdan ýagtylyga çykdynyz.Siziň günaleriniz bagyşlandy we siz Hudaýyň maşgalasynda gaýtadan doguldynyz.Siz indi täze haýaty kabul etdiniz.Täze haýatda ýaşamak we täze insana öwürilmek hemmä nesip etmeýar.Ezizler bugunki söhbetimiz häzir siz eýe bolan täze haýat we Isa Mesih siz uçin nämeler edeni hakdadir.

Siziň täze haýatynyz dogrudan-dogry Gökdäki Atanyzdan sowgatdir.Bu ebediý bolýar.Emma bu Hudaýyň gelişine seretman,häzir siz ýer ýüzünde täze haýatda ýaşaýyşy başlap iberdiniz.

Siz Oňa koprak menzemaginizeçenli Hudaýyň gudraty sizi günden-güne özgertýar.Eger siz Oňa tabun bolsanyz,siziň köne islegleriniz we adatlarynyz ýogalýar.Täze bir gözel nusga şekllenýar.

Bularyn barysy nahilli bolup geçýar?Hudaýa degişli bolanynyzdan soň,siz näme umut edip bilýanyz? Ol ýerde nahilli tapowutlar bolmagy mumkin? Hudaý siziň nahilli ýaşaýyşynyzy isleýar?Hudaý sizden näme isleýanyny nadip aýdýar?Hudaý size nadip ýardam berýar?

Bunuň ýaly soraglara Mukaddes Kitapdan gereginçe jogap tapyp bilýanyz.Hudaýa umut baglaň we Hudaý size haýat hakda möhüm hakykatlary berenini bilip alýanyz.

Eger siz buny özüniz tuýs ýürekden isläp ybadat etseniz we öwrenseniz,elbettde peýda tapýanyz.Elbettde häzirki okatmak usuly size esaslary aňsatrak öwrenmaginize we olary durmuşa geçirmaginizde ýardam berýar.

Mesihdaki täze haýat kitapy jüýbe sygýan ölçegdedir.Siz özüniz bilen alyp ýoremaginiz we wagtynyz bolanda okamagynyz mumkin.Her guni kitapdan peýdalanmaga hereket ediň.

Eziz doganlar,maksat sözi näme umut etmagi öwredýar.Maksat sözi-arzuw ýada niýete menzeýar.Eger siz maksatlarynyzy aňynyzda saklasanyz,ýagşy öwrenýanyz.Bu siziň aňynyzy nahilli amal etmage taýarlaýar.

Bundan başga öz toparynyzdan gerekli soraglarynyza jogap almagynyz mumkin.Siziň Mesih bilen basyp barýan birinji gadamlarynyzda doganlarynynyzyň kömagi oran möhüm.

Ezizler,doganlarynyzdan çekilman siz uçin ybadat etmeklerini soraň.Ybadat her bir masihiýnyň haýatyndaky möhüm ýagdaýlardan biridir.Şonuň bilen eziz dostlar bugunki mowzugymyz öz sönüna ýetdi.Ýene mowzuklarymyz arkaly düşüşýinçenli hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top