4:24

Erkekler

MP3

Salam. Erkekler elleri, kuwwaty işeňňirligi bilen dagy süýşürmegi
mumkin,amma kä bir meselelerde hususan saglyk barada biraz gowşak
bolýarlar. Bu bar gep.Erkekler kä wagtlar özlerini gulak asmýan çagalar
ýaly alyp barýarlar. Zererli adetlerini bilib dürüp olordan ýza
çekilmaýarlar.Spirtly içimlikler,çigaret çekiş ynsan saglygyna ziýan
beriji,agyr kesellikler sebäpçisi ekenini wraçlar tiz-tiz gaýtalasa-da
erkekler bu mowzugy özlerine degişli diýip bilmýarlar. Akşamky nahar ynsan
saglygyna,içki agzalar kesseligi, artyk agram ýygnamaga sebäp boluşuny
bilip durup çaýhanada bolup geçýan oturuşuklary giçki wagta
bellýarlar.Eýesine şekaýat etmägi bilmäýan aşgazan bolsa dynç almagy gerek
bolan wagtda işlaýar.

Edil şonuň uçin hem erkeklerde saglyk barasynda kop meseleler döreýar.
Pese düşmeklik.Her ikki jyns wekillerinde hem depressiýa bir hil belgi
bilen ösýar. Emma erkekler bu ryhyý ýagdaýy agyrrak geçirýarlar. Sebäpi
özünuze belli,olor aýallara meňseb “ hasrat gab”yny her kime hem
açwermýalar.,derdini destän edip,gözüni ýaşlamaýar.Wraçlaryň ýakynyna-da
barmaýarlar.

Rak kesseligi.Bu derdiň durlerini jynsýi tapawuta görä aýrmak mumkin.
Meselen aşgazan raky köpräk erkeklerde düşuşsa,kükrek raky bilen aýallar
keselleýar. Emma onkologik kesselikleriň hemme duri boýunça erkekler
aýallara nisbeten 40 paiz köprak ölýan ekenler. Buňa sebäp hem erkekleriň
köprak gadagan edilen zatlara gyzyklanyşy we öz wagtynda wraç barlagyna
barmýandygy.
Hatyra gowşamasy.Dünýa statistikasyna görä 70 ýaşdan soň erkekleriň-
20,aýallaryň 12-15 paýzynda hatyra gowşaklygy görünýar. Artyk
agram.Ýokarynda aýdyşymyz ýaly artykmaç agram giçki “çaýhana
otütüşlar”netijesydyr.Bugunki gunda semramak aýallar uçin iň ulakan başagry
boluşy bilen bille erkekler arasynda artykça agram meselesi batly
giňelýar.Bunuň ýaly gidişde 5-10 ýyllardan soň nädögry naharlanmak we
kemhereketlik sebäpli erkekler bu barada hem birinjiligi ele giritmäkleri
mumkin.

Diş lukkmandan görkmäk.Çyndan hem erkekler andrologdan görä,stomatologdan
öler ýaly görkýarlar. Şonuň uçin bolsa gerek kopinçä erkekler dişlerini
dowalamak däl çalyşdyrmaga dogry gelýar. Ömür görkeziji. Aýallar erkeklere
gözlende örtaça 4 ýyl köpräk ýaşaýan eken.Ösen memleketlerde aýallaryň
örtaça ömüri 91-82 ýaş eken.
Erkeklerde öükeniň ululygy köpräk,gysgarmagy çaltrak bolsa hem, dem alyş
bilen bagly meseleler edil olorda köpräk. Öüýken abstruktiw ötüşen
keselligi güýçli jyns wekilleri köpräk çalynýarlar.Çunki erkek öüýkeni
daşky özgerişlere oraň düýgur bolýar.

Amputasiýa. Fin barlagçylarynyň netijenamasyna gära,erkekler aýak,el
amputasiaýsyňy köpräk başdan geçirýarlar eken.Ýygyrtlar. Garrylyk alamaty
bolan ýygyrtlar erkeklere gelişip dürýar. Emma deri raky we psoriaz
erkekler arasynda köprak düşuşýan eken. Gulak Eşidiş gowşaklygy. 40 ýaşaça
aýal we erkegiň eşidiş ukypy we gulak keselliklere çalynyş derejesi bir
hil bolýar. Emma problemalar soň başlanýar. Esasan-da bir näme getirmek
sörolanda,gulak ene-de agyrlaşyb galmagy mumkin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top