3:23

Dünýa

MP3

Salam eziz doganlar,siz eziz dostlarymyz bilen ýenede mowzuklarymyz arkaly düşüşup duranymyzdan oran begenýaris.Hormatly doganlar,kopinsanlar pul hem synag hem Hudaýyň ynançy ekenini aňlamaýarlar.

Göýä biz oňa ynanmagymyz uçin puly ulanýar we kop insanlar uçin pul iň beýik synagdir.Hudaý puly nahilli ulanmagymyz arkaly,ynamly ekenimizi synamak uçin bizi barlaýar.

Mukaddes Kitapda:” Şeýlelikde, dünýäniň baýlygynda ynamdar bolmasaňyz, size çyn baýlygy kim ynanar? “ diyip ýazylan (Luka 16:11).

Bu iň möhüm hakykatdir. Biz puldan peýdalanmagymyz bilen ruhyý haýatymyz arasynda dogrudan dogry baglanyşyk bar.Puly nahilli ulanmagymyz Hudaý bize ruhyý merhemetleri näçe ynanyp tapşyrmagyny bellep berýar.

Eziz doganlar,sizden bir soragy soramaga rugsat ediň: Siziň puldan peýdalanmagynyz Hudaýyň haýatynyzda koprak işlamagine böwet bolýarmy?Siz ruhyý merhemetlerde hem ynamlymyzynyz?Isa:” Kime köp berlen bolsa, ondan has köp talap ediler.

Kime köp zat ynanylan bolsa, ondan köp zat hem isleniler» diyen.”Haýat synag we şu bilen bille ynanyp tabşyrylandir, ýenede Hudaý näçe berse,Ol sizden şonça koprak – jogapkärçilige garaşýar.

Mukaddes Kitap bize ýerdäki haýatyň näçe gysga,waktlaýyn we geçegçi tebigaty bardygy dogrusynda kopläp meňzeşlikler arkaly gepleýar.Haýat ümür,çalt ylgyýan,dem alyş we biräz tussa ýaly suratlandyrylan.Mukaddes Kitapda :” Çünki biz düýnkilerdiris,

bilýän zadymyz ýokdur,ýerdäki ömrümiz kölege kimindir.”Eýyup 8:9.Haýatynyzdan netijeli peýdalanmakçy bolsanyz ikki hakykaty ýatdan çykarmaslygynyz gerek:Birinjisi,ebediýet bilen deňlende,haýat oran gysga.Ikkinjiden ýer diňe wagtlaýyn durýan ýer.

Siz bu ýerde uzak bolmaýanyz,şonuň uçin oňa ýapyşyp almaň.Haýaty Hudaý göreni ýaly görmagi Ondan soraň.Dawud : «Bildir, ýa Reb, meniň soňumy hem-de galan günlerimiň sanyny;bildir ömrümiň panydygyny.”Zebur 38:5

Mukaddes Kitap gaýta we gaýta haýatyň wagtlaýyin başga ýürtda ýaşaýyşa deňeşdirýar.Bu siziň ebediý öýiniz ýada sonky menziliniz däl.Siz diňe geçip barýanyz,diňe sapar edýanyz.

Mukaddes Kitap biziň haýatdaky gysga saparymyzy aňlatmak uçin keseki, zyýaratçy,daşary ýürtly, nätanyş, syýahatçy ýaly sözlerden peýdalanýar.Dawud:” Men bir gelmişek ýeriň ýüzünde.”diyip aýdýar (Zebur 118:19).Ezizler höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top