4:46

Tölgunyşygy ýok etmek

MP3

Salam ezizler! Köpçiligiň oňine sahnä çykyp geplemek aňsat iş däl.Bunda iň kyny tolgunyşygy basyşdyr.Eger taýyn ýazylan metin okap berseniz özünizi änçe hätirjem duýan ýaly bolmagy mumkin.Ýone aslynda her bir metini aýtmaga çykmakdan oň tolgunyşyk artýar.Aýrym suhangöýlar doly düzilen maksatlardan,käbirleri bolsa gysgasyndan ulanylýarlar.Esasyýsy diňleýjiler uçin munasyp maglumady tapanynyza göz ýetirmek gerek. Metiňi doly ýazyp alanynyz däl,edil şol ynanç unsinizi maglumada jemlemaga we tolgunyşygynyzy basmaga kömek berýar. Ses çykaryp okaň.Şeýle ýol tutsanyz,pikrinizi aňlatyp biljeginize ynanýanyz.Ses çykaryp ökanynyzda belli bir zatlar ýadynyzda saklanyp galýar we metiňi aýdýan wagtynyzda ýadynyza düşýar.

Ses çykaryp ökan wagtynyzda emelde hereket edişiniz ýaly hereket ediň.Garşynyzda diňleýjiler bar diyip göz onünize getiriň ,dik durup sahnada nahilli geplemek gerek bolsa,tä şonuň ýaly geplemegi başlaň.Hudaýdan ybadat edip ýardam soraň.Ol bunuň ýaly ybadata jogap berýamy?” Biz Hudaýa bil baglaýarys, sebäbi Onuň yradasyna görä näme dilesek, dilegimizi eşidýändigini bilýäris.”(1-ji Ýohanna 5:14).Eger Hudaýy şöhratlandyrmagy we adamlara Onuň Mukaddes Kitapyndan peýda almaklaryna ýardam bermagi halasanyz,Ol elbettde ybadatynyza jogap berýar.Bunuň ýaly ynanç tapşyrygynyzy berjaý etmek uçin guýç berýar.Bundan başga Mukaddes Ruhuň miweleri bolan: söýgi, şatlyk, parahatlyk, sabyrlylyk, mähribanlyk, ýagşylyk, sadyklyk, ýumşaklyk, özüňe erk edip bilmeklik, ýaly düýgulary ösdüreniniz saýyn özünizi tutyp bilmeginiza ýardam berýan pikirlemek ukupyna eýe bolýanyz.(Galat 5:22-23)

Tejribe arttyryň.Wagz etmekde kop gatnaşmagynyz bilen kem tolgunýanyz.Ýygnaklarda näçe kop düşündiriş berseniz,başgalar bilen söhbetleşmek şonçaklym aňsat geçýar.Näçe kop çykyş etseniz tolgunyşk baryp-baryp kemelýar. Tapşyryk bilen koprak çykmagy isleýanyzmy?Onda wagyzlyk mekdepinde kimnindir ýerine çykmak gerek bolup galsa,ýardamynyzy teklip ediň.Ýokaryda getirilen görkezilen gadamlary goýanynyzdan soň,özüni tutup bilmeslik belgileri bilen hem tanyşyp çykmak peýdaly bolýar.Şol belgileri anyklansaon olary ýok etmaga öwreneninizde,özünizi tutup bilmek aňsatrak geçýar.Adam özüni tutup bilmek ýada bilmesligi bolsa onuň hereketi we gepine äşgär bolýar.Hereketlerinizde görünýan belgiler.Nahilli duruşynyz we elleriniziň hereketleriden özünizi tutyp bilişiniz ýada tutyp bilmeýanynyzy bilse bolýar.

Eger suhangöý, ellerini ikki tarapa tutyp tursa ýada yza billeşdirse,ellerini jübine salsa,kosýmynyň sadapyny oýnap tursa,biderek ýüzlerine ýada burnuna degse,äýnegini gaýta-gaýta dogrulasa,el sagatyna degwerse,maglumady gaýta-gaýta agdarawerse ýada hereketleri bulam-bujar bolsa bu belgiler ol özüni tutup bilmeýanyndan derek berýar.Ynanç ýetişmesligini başga hereketler hem görkezip dürýar.Meselen aýaklaryny ol ýerden bu ýere gymyldatmak,esger ýaly bir ýerde gatap dürmak,bükülmek,dodaklaryny tiz-tiz ýalaşdyrmak,ýüdunmak.tiz-tiz gyska dem almak buňa mysal bolup bilýar.Eger tolgunyşygyň bu belgilerini ýok etmagi isleseniz oňy ýenip bilýanyz.Her biri üsünden nowbatma-nowbat işleň.Olordan birini saýlap,nadip gutulmak mumkindigini görüp çykyň.Eger buňa bar guýjiniz bilen , dyryşanyz,hereketlerinizi gözegçilik edip bilýanyz .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top