4:20

Bizness hakynda

MP3

Salam. Bugun biznes edip, goşmaça pul tapmagy halamaýan ynsan tapilmasa
gerek. Biznes diňe öýlab pikir etmäk däl,beýni bilen hereket etmek
diýani.Biznes başlamak uçin pul gerek, dieýlýan toslama butin dünýa
banklary we bankirlary tarapyndan goldalnýar.Bu toslama diňe adamlara däl
başka baý döwletlerden karz alyji döwletlere hem garşy işlaýar. Eger bu
toslama bolmasa banklar öz baýlygyny nadip köpeltirerdi? Banklaryň adamlar
haýatyna täsiri ,gunbatar dowletlerinde.aýnyksa ABŞ da oraň güýçli.ABŞnyň
butin halky diýen ýaly bank kreditlary arkaly gün geçirýarlar. Hemmede
kredit kertoçkalary bar,we olor bir ýa-da ikki dal. Garz mikdari gutaranson
bank täze kredit açmagy teklip edýar.We bu bir ümr dowam edýar. Köp
amerikalylaaryň hiç zady yok,bar zatlary – banklara degişli.

Adam işlese oňa kredit berýarlar.Işden boşadymy, durnukly girdeji esasy
yokmy,bank butin kreditlaryny ýatyrýar. Şoniň uçin ABŞdaky köpçilik
garrylar,şol erdaki gaarrylar öýinde ýaşaýarlar we oloryň üstindäki
geýiminden başka hiç zady yok.Bu barada amerikaly, telekeçi Robert Kiýosaki
öz kitabynda hertaraplaýyn doly ýazaň. Men bu bilen pul ýaman,ondan
daşrakda boluň diýjek däl.Meniň aýtjak zadym biznessy pul bilen dälda
bilim,başarnjanlyk,tejribe we wagtyňyzy ulanmakdan başlamak gerek. Puly
bolsa sonunan gynanmýan mikdarda zerur bolonda biznessa ulanmaly.Aslynda
öýlan niet ýa-da işleriňizi hiç hilli harç-harajatsyz başlamaga hereket
ediň. Eger bir iş başy uçin oraň köp mikdarda pul zerur bolsa diýmek bu iş
meýilnamasy pugta öýlab çikilmän.

Iň ideal görnüş bolsa umumman maýa ulanmasdan başlanan bizness.

Şeýlelikde diňe jübiňizdaki pul bilen başlanan işden alynan girdeji başka
bir proektä “Oraň Zerur” bolsa ulansaňyz işiňizde enede girdeji köprak
girmagini üpjün edýar. Yone şonda hem gowysy proekty kem mikdardaky pul
bilen başlamaly. Robert Kiýosaki özünuň kitabynda nadip bir biznes-proekty
başlanyny ýazýar. Şol wagtda ol millioner bolüşüna garamasdan bu işi kiçi
maýa bilen we gatty nazarat bilen başlan. Bir näçe yil oň nameuçin olor
özlerini şonuň ýaly gýnab kiçik puldan çikmasdan bir zatlary öýlab tapyb
iş erini orgtehnika bilen üpjun edenlerini aklyna sygdyryb bilmän.

Häzir bolsa men olory oraň gowy düşünýan/Eger sizde häzirki wagtda öz
biznessynyzy başlamak islegi bolsa-da yone siziň nazaryňyzda eterli puluňyz
bolmasa,bu işi bu günuň özünde başlamak gerek.Bu diýani işlab düran işiňizi
taşlab,boldy men bu günden telekeçi diýani däl.

Işi maýda agyrdan başlamaly.özünüzde bar puldan işden boş wagtyňyzda amala
aşyryň. Eger sizde 10 dollar bolsa ondan 20 dollar etmak yoluny tapyň,soň
40 dollar,80 dollar we şonuň ýaly/Eger size 10 dollarny 20 kopeltmek
kynçylyk döretmese ,10000 dollarny 20 000 dollar etmak bu agyrrak mesele.
Bu erde peýda hem köprak yone ýitirmek hem bildirýan derejede bolmagy
mumkin. Kredit alyb bizness başlaýanlar oraň ulakan töwekgelçilik
edýarlar.Her bir hereketi öýlab etmägä näme etsin eger işiňiz
rowaçlantyrmanynyza gözünuz etse töwekgel ediň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top