4:35

Bedenden dogülan bedendir ruhdan dogülan ruhdir

MP3

Salam ezizler,ybadat mowzugyna bagyşlanan programamyza hoş geldiniz.Bu dünýädaky adamzady emele getirýan insanlaryň barysy bedene boýun egýan şahsyýetden ybarat.Her bir insan şaýtan ýaly iş tutýan,duýan we dünýa degişli beden tebigadyna eýe eken,onda butin dünýa edil şonuň ýaly adamlardan ybarat bolup,olaryň pelsepesini belleýar.Bunuň ýaly kopçiligi emele getriýan adamzad,olardan tapowutly bolan kemçiligiň üstinden basym geçirip olary makul gelmagine,laýyk bolmagyna,olardan yzda galyp gitmeslige ýada tapawutlanmaslyga çagyrýar. Mesihiýlere ýüzlenip Mukaddes Kitap “Bu dünýäniň ýörelgelerine uýgunlaşjak bolmaň. “diýar.ýagny “bu dünýa sizi öz galypyna duşurmagine ýol goýmaň”diýar.Näme uçin?Çunki bu dünýa bedene degişli we beden bilen dolandyrylýar we Isa Mesih,Nikodima “Bedenden doglan bedendir, Mukaddes Ruhdan doglan ruhdur “(Ýohanna 3:6) diyeni dogry gelýar. Diymek bu dünýadaky adam jemiýeti,şeýtan gymmatlygy tarapdary we şeýtanyň buýsançy we pelsepesi tarapyndan dolandyrlýar.Adamzadyň bu hakda umumman habary ýok,ýone şoňa seretman şeýtan pelsepesiniň häkimliginde galyp gelýar.Adamzad muň ýyllar dowamynda zynjyrlap gelen şeýtanyň hiýleleri,maksaty we niýetleri diňe bözmaga we azap görmege ugryktyrylýany hemişe ýadynyzda bolsun.. Bu onuň size bolam maksatydir.Duýin bir adam bilen jemagatymyzda ulallan bir çaga hakda gepleşdim.Bu çaga 21 ýaşa giren bolsada,ýüreginiň pitneçi kararlary sebäpli Hudaýyň hakykatyny ret edip özünçe haýat gecirmagi başlap ruhan we fizik taýdan heläkçilige duş gelen.Näme uçin beýle boldy?Çunki bu çagajyk Hudaýyň hakykatlaryndan ýüz öwrip,şeýtanyň pelsepesine eýerdi.Şeýtan maksatlaryna ýetişip Hudaý söýan bu haýaty hälekçilige duş edip oňy ejir çekdirip haraba öwürýar. Edil şol ýol bilen şeýtan biziň haýatymyzy hem haraba öwürmage hereket edýar.Biz Mesihiýler bu bilen göreşmek uçin çagyrylandiris,diňe özümiz uçin dälde belki başgalar uçin hem.

Ýeriň duzy bolan Mesihiýler,şeýtana we onuň guýçlerine garşy,Pawlus aýdyşy ýaly:”Hudaýyň guç-gudraty täsirinde kuwwatly bolup” göreş alyp barmanynda bu saýýarada adam ýaşap bilman bolordy.Bu göreş bolmanyndady,ýerdäki haýat elhenç we we tukanmes dowzaha öwrülen bolardy.Edil Mesihiýler we olaryň şaýtlayklaryny we taglymadyny kabul edenler,dünýa bouýlap Hoşhabaryň ýaýramagy sebäpli bu haýat şatlyk pursatlarynda ýaşamak mumkinçiligini berdi,buny hatta Masihyý bolmanlar hem bilýar.Bu bolsa bar zaatlaryň dogry suratyny görkezýär, şeýle dälmi? Asmandaky Ata , ýüreklerimizi we aňymyzy oýadyp , bizi şol beýik göreşde ýeňilişe duş bolan, güýçsiz we biçäre edip goýan görünmeýän perdäni alyp taşla. Garaňky güýçleri ýeňilişe duçar etmek üçin gelen Rebbimiz Isa Mesihy ýagny bu “güýçliräk “ –iň işi bolmanynda bu göreşi alyp barmagymyzyň mümkinçiligi ýokdygyny düşünmäge ýardam ber. Ýeňiş bir eýýam elimizde ekeni üçin saňa şükür edýäs. Seniň şalygyňa girmek mümkinçiligi üçin we ýeňilişe duş bolan göreşde gatnaşman tersine bir eýýam ýeňişe ýetişen göreşi başlamagymyz üçin minnetdarys. Isa Mesih ady bilen ybadat etdik. Omin. Ezizler egerde sizde hem ybadat mätäçligi bolsa biziň saýtymyzdan peýdalanyp habar ýollaň. Biz siz üçin bilelikde ybadat edýäris, atlaryňyz efira göýberilmeýär.Rebbimiz merhemeti hemmeňize ýar bolsun ezizler. Hoş sagaman boluň!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top