4:44

Maşgala uçin ybadat

MP3

Salam ezizler! Siz bilen ene radio arkaly düşüşup düranymyzdan oran
şat.Ybadat.Ybadat bu tä Hudaý bilen bir öýde ötürup Ol bilen söhbetleşmaga
meňzýar. Biz perzentlerimiz bilen bille geplaşmagi gowy gorýas.Hudaý hem tä
şonuň ýaly Ol hem biz bilen aragatnaşykda bolmagy halaýar.Söýiji Atamyz
perzentleri bilen gepleşip elbetde göwnümizi görmegi halaýar.Geliň oňa
ybadat edýas. Hudaýym,Perwerdigarym.Sen bizi millionlap insanlar arasyndan
edil bizi saýlap aldyň.Sen bizi saýladyň.diýmek biziň haýatymyzda Seniň
nahillidyr maksatyň bar.Seniň bize bolan maksatyňy bize mälim et.Asmandaky
pätşälygyňy ýerde hem ötürtmakdaky maksatyňy amäla aşyrmakda bizi ulan.
Çeper ussa öz esbaplary bilen sungat eserini oňatlaşdyraňy ýaly bizi hem
Öz işiňde işlet. Biz hem maksatyňy amäla aşyrmakda öz goşantymyzy
goşaýylyň.Sen hakyňda adamlara geplända Mukaddes Ruhyň biziň ornumuza
geplesin.Nirede bolmaýliň,näme edmaýliň butin edýan işlerimiz Mukaddes Ruh
arkaly ämäla aşsyň.Bizden her hilli gorkylary, utanjaňlygy daşlaştyr.
Düşmanlarymyz hüjüm edende Sen biziň galkanymyz bol.Sen bizi halas
etdiň.Sen uçin eziz bolan ynsaňy biz günäkarler uçin gurban etdiň.Biz
günäkär ynsanlaryň günasini ýwmak uçin Isa Mesih atanakda gan dökdi.De
biziň halas bolmagymyz uçin Ol öliklerden dirildi.Hudaýym Saňa deňi
yok.Seniň söýgiň iň gözel söýgi.Sen uçin hemme ynsanlar deň.Hemmeni Sen
barabar gorýaň.Hemme ynsanlary sen deň söýaň.Bize hem söýmani öwret.Biz hem
seniň perzentiň bolmaga laýyk bolaýyliň.Hudaýym bizi hem buýsanmaga
mynasyp bolýan ynsan edip terbiýele.Biz bilen aragatnaşykda bolan adamlar
düzgun-tertibimize,geplerimiz we galbymyzdaky Mukaddes Ruh arkaly Seni
tanab bilsinler.Allahym diňe Sen bizi hiç haçan terk etmaýaň.Diňe seniň
söýgiň bizi şeýtanyň elinden çekip aldy.Diňe Sen sebäpli biz çünä jarinden
mukaddes bolup çykdyk.Diňe Sen sebäpli biz biz halas bolup merhemetiň
nämedigini bildik.Diňe Sen sebäpli biz Mukaddes Kitaby öwrenmek
mumkinçiligine eýe bolduk.Biz nirede bolmaýliň Seniň Mukaddes Ruhyň biz
bilendir we indi hiç hilli gorkuwa orun yok. Seniň söýikli elleringden
jennet bulagy suwundan içdik.Howwa,Sen dogry aýtdyň Sen beren suwy içenden
soň hiç hilli ryhyý suwa mätäçlik galmaýar.Mukaddes bulagyň suwy dury.Sen
beren ryhyý suwyň bilen hiç hilli sähranyň güçli yssysyndan gorkmasak hem
bolýar. Bize Mukaddes Kitabyňy öwret,ondaky her bir hakykaty haýatymyzda
ulanmaga bize ýardam et.Seniň söýgiň bilen başgalar hem şatlansyn.Sen
hakynda başgalara geplämagi öwret. Sen hakynda geplemek uçin adamlary bize
iber,olara Mukaddes Ruh kömeginde Seniň söýgiň we Mukaddes gurbanlyk
hakynda geplämaga kömek et.Olaryň ýüreklerini açyp ber,gözlerindäki
perdeleri ýyrtyb taşla.Aňlaryny laýlylyklardan arassala. Olar biz bilen
bille Seniň çaksiz söýguňe eýe bolsun. Tä Bagban öz hojaýyňynyň aýak
assyna hasyl miwelerinden alyp geleni ýaly biz hem Seniň onuňe taze ýürek
we kalblary alyp gelaýliň.Seniň pätyşalygyň çäksizdyr,oňuň çagi
yokdur.Hudaýym biz Sen bilen soňuňaçenli bolmagy isleýas,seniň söýgiňde
ebediý çümilmagi halaýas.Sen beýiksen Hudaýym!Omin!
Ezizlerim siz Hudaýa bir günde näçe wagt aýyrýaňyz? Hudaýym bizi dua edip
merhemet ber.Hoşsag boluň!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top