Online Chat
Myhman_20414
Salam,gowmysynyz? Bary döredijiler kop-kop sag boluň!
Myhman_20444
scared
Myhman_20467
Salam,salam,salam,niredesiniz?
Myhman_20588
Özi muny eşidýanlar barmy?
Myhman_20686
Düýin gowy çün boldy,toý tutdym 10 kişi bilen.
Myhman_20746
Düýin muny eşidip galyptym,bugun bolsa togtaman hezil edip eşidýan.
Myhman_20836
Gijesinede işleýarmy?
Myhman_20862
Güm boluň! Bu ýer size Rossiýa däl!
Myhman_20880
clap
Myhman_20929
Gruppadakylara salam!
Myhman_21023
Bizi Mesih arkaly ozaldan saýlady we Gökdäki mirasa eýe bolmak mukinçiligini berdi.Omin!
Myhman_21092
Gollanma ýagşy işleýar.Sag boluň.
Myhman_21128
hat
Myhman_21189
Omin!
Myhman_21296
Bu biderek saýt.
Myhman_21367
Şöhratlandyrmalar uçin sag boluň.
Myhman_21512
Ýagşy iş başlapsynyz.
Myhman_21537
Gun aýaty sahypasyny ýaratsanyz ýagşy bolardy.Hemmä ýaraýar.
Myhman_21599
Bize habar ýollaň diyen ýerinde adlary we email ýerini alyp taşlasa ýagşy dälmi-na?Barybir hiç kim hakyký adyny ýazmaýara.
Myhman_21686
Odnoklassnikida gepleşsek ýagşy bolardy.Bu ýere girmek kyn eken.
Myhman_21764
Gollanma assa işleýarmy?Kimde nahilli işleýar?
Myhman_21779
snail
Myhman_21846
Fargana jülgesinden ullakaan salam! Sag boluň diýas.
Myhman_21963
Hudaý sizi söýar!
Myhman_22007
Kompyuterim işlaman galypty.Gollanmanyzdan peýdalanýas. Sag boluň.
Myhman_22037
Ajaýyp.
Myhman_22191
Radio ýagşy eken.
Myhman_22212
Höş geldiniz!Ýagşy resurslar uçin sag boluň.
Myhman_22234
hat
Myhman_22343
Radio uçin sag boluň.”Men sönünaçenli sen bilen billedirin”
Sazlama
Scroll to top