4:07

Ýürek hakunda

MP3

Salam hormatly radio diňleji doganlar. Ene sizler bilen radio tolkunlary
arkaly düşüşup düranymyzdan oraň minetdarys. Bu gun men Galyp siz bilen
radio garşysynda. Ynsanňyň organiziminde ýürekniň ýeri oran möhümdyr.Eger
wraçlar ynsan bedeninden kä bir organyny alyp taşlasa hem mälim wagtaça
ynsan ýaşap bilýar.Emma ýüreksiz ýaşamak mumkin däl. Şonuň uçin hem ýürek
ynsan uçin iň gerekli organ hasaplanýar.

Ene şony gowy aňlab almagymyz gerek- ynsannyň dilini ýürek dolandyrýan
eken. Dil bar-ýogy ynsannyň ýüregindäki bar bolon göwy we ýaman zatlary gep
bilen aýan edýar. Biz geplýan gepler aldyndan ýüregimizde we aňymyzda
peýda bolýar we dil arkaly daşary çykýar. Şonuň uçin hem dil meselesi ýürek
meselesi bilen berk bagly. Aslynda ýüregiň ulakanlýgy her bir ynsanňyň öz
ýmrügy ýaly bolýar.Yone şeýle kiçiligine garamasdan,oran köp gowy we ýaman
pikirleri özüne sygdyryp bilýar.

Rebbimiz Isa Mesih Lukanyň höşhabar kitabynyň 6 bab 45 aýatynda şeýle diyip
aýdýar:”Ýagşy adam ýüreginiň ýagşylyk hazynasyndan ýagşylyk
çykarýandyr,ýaman adam ýüreginiň ýamanlyk hazynasyndan ýamanlyk
çykarýandyr..Ynsanyň dili ýüreginden joşanyny sözleýändyr “ Rebbimiz şol
gepleri geplenyndan köp ýyllar oň Suleýman pätşa hem tä şoňa meňseş gepi
gepländy.

“Bar güýjiň bilen ýüregiňi göra,çunki ýaşaýşyň gözbaşy ýürekden gaýdar”-
Sulaýman pähimleri 4:23) Gyzygarlysy Filipinlilere hatynyň ahyrky
bablarynda Pawlys ajaýyp zatlar hakynda gepleb geçýar.” Umuman,eý
doganlar,hakyky,hormata mynasyp,dogry,päk,ýakymly,ajaýyp näme bar bolsa,
şol barada oýlanyň.Hawa ýagşy we öwgä mynasyp zartlar barada oýlanyň”-
Filipililere haty 4 bab 8 aýat.

Şol sözler bilen Pawlus hemmesine nokat goýan ýaly,belki şonuň uçin hem öz
sözüni –Umuman diýip başlandyr.Eger her bir ynsannyň aňy we ýüregi resul
Pawlus aýdan zatlara doly bolondody,menimçe hiç hilli meselä orun
galmasdy.Çunki dünýada hemme ynsanlar diňe ýahşylyk etmek we bir birine
kömek etmek derdi bilen ýaşardylar-da.

Biziň başkalar bilen bolýan gatnaşyklarymyzda dilimiz we ýüregimizniň orny
oraň ullakan. Eziz doganlar belki ýakyn arada biriniň göwnüne
degendirsynyz.bilen baryp gepleşmekden oň ynsan biraz taýarlanýar.Diýmek bu öz
ýüregindäki bar bolan sözleri zyňmaga taýynlady dienidyr.

Meseleni çözmek wagtynda bolsa aldyndan taýarlan gepler dil arkaly dogana
garatyb zyňylýar.Bu gepler dogany gaty ýaralamagy hem mumkin. Şonuň uçin
hem ýüregimizden çykýan ýaman sözleri okka meňsetmägimiz mumkin.Hormatly
radio dinlejindoganlar. Hudaýdan ýüregimizi doly täzelemägini we onda
ýaşyrynyp ýatan gazap,bahyllyk,yigrenç ornuny, söýgi bilen çalyştyrmägyny
soraýlyň. Hormatly radio diňleji doganlar şonuň bilen bugumki gepleşigimiz
ahryna etdi.Hoş sag aman boluňlar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top