MP3

Salam hormatly radio diňleýji doganlar.Ýene efirde siz eziz moştaklar uçin taýarlanan gepleşiklerimizden biri.Hormatly radio diňleýji dostlar geliň bugun size ybadat näme ekendigi hakda biräz düşündiriş bersem.

Çunki hali Rebbimiz Isa Mesih bilen ýaraşmän dostlarymyz ybadat näme ekenini sonunaçenli düşinmeslikleri mumkin.Aslynda Rebbimiz Isa Mesih biz bilen uruşmän ýada bizden ýagny insanlardan asla öýkeli däl.Şonuň uçin islan insan islan wagtda Onuň aýklary astynda dyz çöküp bary günaleri uçin bagyşlaýyşyny soramagy mumkin.

Ine şol zat ýagny Hudaý bilen edýan söhbetiňiz ybadat diyip aýdylýar.Haçan Rebbimizden bagyşlaýyşyny sorap,Oňy ýüregimize girmage çagyrsak.Ol haýatymyzda ullakan özgerişler edip bilýar.Elbettde bunuň uçin şol insan Mesihe ýol açmagy gerek.Ýokaryda bellep geçişimiz ýaly,ybadat bu –Hudaýa geplemekdir.Biz Hudaýa islan wagtymyzda,nirede we haçan islesek ybadat edip bilýas. Ybadat etmek uçin mälim wagtlar bellenilmän.

Haýatynyzda bir meseleler bolanynda ýada terdine şatly günlerinizde Hudaýa : “ Maňa ýardam ber ýada beren şatlyklaryň uçin Senden minnatdaryn”,diyip ybadat arkaly minnetdarçylyk bildirmaginiz hem mumkin. Her bir Mesihe ynana kişi Isa Mesihyň gurbanlygyny,ýagny Hudaý tarapyndan berilen gurbanlygy kabul etmek uçin biz Hudaýa ynanç bilen halas ediljegimizi bilen ýagdaýda ybadat edýas.

Eziz dogan,eger siz indi Hudaýa ynanmagy başlan bolsanyz,bu oran ýagşy.Belki entek ybadatlarynyza jogap almadyrsynyz.Möhümy,sizde ebediý haýat bar.Hudaý siz edýan dileglerinizi jogapsyz galdyrmaýar.Hiç bolmanda,bu soran zat häzir saňa zerur däl,balam,diyen jogaby berýar.Aýrym ybadatlara bolsa jogabyny aýlap,hatta ýylap hem garaşmagymyz mumkin.

Bu diyeni Hudaý siziň ybadatlarynyzy eşitmeýar diyeni däl.Ol Öz perzentlerini hemişe eşidýar.Çunki Ol diri Hudaý.Eziz dostum,aşakda toba ybadatyndan nusga getirip geçýas.Şonuň ýaly ybadaty öz gepleriniz bilen aýdyp Hudaýdan bir ömürlik bagyşlaýyşyny almagynyz mumkin.Ol sizden şu wagt ybadaty aýtmagyňyza garaşýar.

“Gadrly Taňrym maňa bolan söýgiň uçin minnetdarn.Men Seniň bagyşlaýyşyňy soraýan,çunki Isa Mesih insaniýet uçin gurban boldy.Men haýatymyň gapysyny açýan we Isa Mesihi meniň Rebbim we Halasgärim diyip kabul edýan.Meni täze adam et.Maňa berýan ebediý haýatyň uçin we sen bilen bolan aragatnaşyk uçin minnetdarn.Isa Mesih ady bilen ybadat edýan.Omin” Hormatly dostym,Hudaý siziň günaleriniz uçin ikki myň ýyl oň Rebbimiz Isany gurban etdi.Ol size ebediý haýat bermekçi.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top