3:23

Söralan zatlara yiman bilen garaşyň

MP3

Salam hormatly we eziz doganlar! Ybadat möwzysina bagyşlanan
programmamyza höş geldynyz. Ybrahim taryhy (arablar we yahydiylaryň
düýptutany) bizi Hudaya ynanmaga däwam etmaga öwretyar. Huday Ybrahima
aydan: ol köp halklaryň atasy boluşuny .Emma bu wadadan soň 25 yil geçdy
–yone heniz onuň perzendy yokdy. Rimliklara 4:19-21 “ Ol ýaşynyň ýuze
golaylap, bilinde kuwwatynyň galmandygyna, Saranyň önelgesizdigine
garamazdan imanynda gowşamady.Hudaýyň beren wadasyna şubhelenib,
imansyzlyyk etmedi. Tersine,imanda berkäp,Hudaýy şohratlandyrdy. Öl Hudaýyň
öz beren wadasynda tapiljakdygyna doly ynandy. “

Ybrahim mysalynda biz diňe tebigylygä dayanmany belki Hudaýyň hemme
zady edip bilyandygyna ynanmaga öwretyar. Dine öz poblemalarymyza
ünsümizy garatman,belky Hudaýyň beren wadalaryna dykat bilen
seredeliyň. Özumizňi alaçsyzlygymiz we yolymyzdaky bar bolan dag yaly
kynçylyklara gözlamaylyň. Masiyhä gözlayliň. Hat-da hemme zat umytsyz
bolan yagdayda hem Huday ynanyb oňa minatdarçilyk bildiraylyň. Dag yaly
kynçylyklar Isa bilen bille oňä yrmaga böwet bolup bilmayar. Ol siziň
yolynyzdan olary alib taşlayar ya-da sizy şo daglardan yokary
goteryar,çunki ol hemme zada başarnykly.

Matta 21:21-22 “Isa olara: Size dogrusyny aýdayryn imanyňyz bolup şubhe
etmeseňiz siz diňe bu injir agajyna edilen bilen çaklenmän,eysem şu daga
“Goteril-de denze zyňyl diseňiz-de, ol bolar. Imanyňyz bolsa doga-dilek
edeniňizde,näme dileseňiz,alarsyňyz”

Eger-de biz ybadat gyjine ynansak we ybadatymyza görä alyan bolsak, biz
inançymyz böuynça hereket etmagimiz gerek.Yman adatlarynan üsün çikmak
barada ybadat edyan adamlar haýal etmen Hudayň wadasyna ynanmagy gerek we
şol adetleriny birden taşlamagy gerek.
Kimdir Hudaya ybadat edip önuň erkyna boýun bolmany halasa Hyday sözi
arkaly näme deyanyny onuň komegy bilen etmegy gerek.Huday biziň
gaýduwsyz islegleriny görende oňüň kömegy giç galmas. Inha bu barada
Mukaddes Kitab näme deyar.

Ykub 2:17-18 “Iman babatda hem şeyledir eger iş ýuzünde görkezilmese,ol
öz-özunden ölüdir. … men hem saňa imanymny oňat işlerim arkaly
gorkezeýin”.

Ezizler egerde sizde ybadat uçin mätajlik bolsa biziň saytymyza yollab
bilersiniz. Biz siz uçin bilelikde ybadat edyars.Atlarynyz efira
koyberilmayar.Rebbimiz inayaty barynyza yar bolsun ezizler. Hoş sag boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top