4:00

Şeýtana berdaş bermek

MP3

Salam eziz radio diňleýji dostlar. Bugun hem biz siz bilen Ýaradýyjymyz
hakynda gürleşip oňa ybadat edip şükurler aýdýas. Ezizler Hudaýyň bize bolan
söýgisiniň çägi ýok. Hudaýsyz haýatymyzy umuman göz onumize getirip
bilmeýas.Hudaý bar ekeni biz hem bardyrys.Insaniýet güna edip Hudaýyň
ýanynda bolmaklykdan mahrum bolypty.Ýone Perwerdigarimiz özünuň beýik
maksatyny amala aşyranson,Jennet gapysyndan girmek mumkinçiligine eýe
boldyk.Ol hem bolsa hezrati Isanyň gany arkaly ämala aşdy.Şeýtanyň üstinden
ýeňiş etmek uçin diňe Isanyň ölimi ýeketäk ýoldy.Ezizler biz bu hakykaty
kabul edip,hezrati Isanyň biz uçin eden haçdaky ölimini kabul edip,uçinji
güni direlenine ynanyp we Ol Hudaýyň eziz ogly ekenine ynanmak arkaly halas
bolduk.Halas bolondan soň biz haýatymyzdaky ruhyý syýahatymyzy başladyk.Şol
mukaddeslik ýoluna gadam basýanekenik bizi her bir ýagdaýda düşmanymyz
şeýtan garaşyp durýar.Ol bizi her hil ýol bilen gyzyklantyrmaga hereket
edýar.Ýone hezrati Isanyň gany biz uçin dökülen ekeni biz indi
gyzykdyrmalara Hudaýyň Mukaddes Ruhy kömeginde her hilli gyzykdyrmalara
durup bilýas.Biz Isany halaskarimiz häsiýtinde kabul edenimizi şeýtan oran
gowy bilýar.Ol bizi ruhyý haýatymyzda agdarmak uçin ançeme hereket
edýar.Gyzyklantyrmalara duç gelsek hem,arkamyzda hezrati Isa bardygyny we
Ol biziň galkanymyz ekenini ýadymyzdan çykarmasak biz elbettde her hilli
gyzyklantyralara garşy durup bilýas.Ezizler geliň bugun biz billeleşip
şeýtanyň gyzyklatyrmalaryna garşy durup bilmagimiz uçin ybadat edýas.Eziz
doganlarym,ýadynyzda bolsun,şeýtanyň urgylaryny diňe Hudaýyň Mukaddes Ruhy
kömeginde gaýtaryp bilýas.Şonuň uçin geliň Hudaýdan bize Mukaddes Ruhyny
bermegi uçin hem ybadat edýas.Hudaýym,Seniň Adyň beýik bolsun.Seniň
Şäälygyň gelsin.Hudaýym bizi halas etdiň.Biz indi täze –
döredilendirs.Seniň söýkli perzentlerindirs.Ýone bu bilen haýatymyz suýgi
gidişde gitmeýar.Biz indi Ruhyý söweşleriň gatnaşyjylerine
öwrildik.Şeýtan bilen bolan söweşde biz diňe Seniň Mukaddes Ruhyň kömeginde
ýenmegimiz mumkin.Hudaýym bizi Mukaddes Ruhyň bilen ýaraglandyr.Şeýtanyň
duzaklaryna düşup galmaslyk uçin bizi söýgiň bilen doldyr.Nirede bolmaýlyň
näme edmeýliň biz diňe Mukaddes Ryhyňa daýanyp iş tutaýlyň. Nahilli ýagdaýa
duç gelmaýliň biz diňe Seniň gudratyň bilen jogap beraýliň.Öz akl-
paýhasymyza daýanman Saňa ybadat edip Mukaddes Ruhyňa dolaýlyň.Hudaýym biz
uçin hemişe mukaddes bol.Haýtymyzdaky tagtny berk eýeleb al.Senden başga
hiç kime ynanmaýlyň.Senden başga Hudaýymyz bolmasyn.Hudaýym Saňa bolan
sadyklygymyz günden-güne aşsyn.Ýerde hem öz Asman Pätyşalygyny otürtmakda
bizi işet.Seniň perzentiň bolmaga bizi laýyk edip terbiýe ber.Haýtymyzy
saňa tapşyraýlyň.Tä bagban hojaýynyna agaç miwelerini bagş edeni ýaly biz
hem täze insanlary seniň onüňe alyp gelaýliň.Hudaýym seniň Mukaddes adyň
bilen ybadat etdik.Omin!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top