6:11

Näme uçin azap çekýas

MP3

Salam,ezizler.Isa şägirdlerini Özünuň häça asyljagyna we beýgeljegine taýýarlýan ekeni,olara :”Men size dogrusyny aýdýaryn, bugdaý dänesi ýere gaçyp ölmese, ýeke däne bolup galar, ýöne öläýse, köp hasyl berer. “diydi.(Ýohanna 12:24). Siz däneni elinizde näçe uzak tutup turasnyz hem,hiç zat alyp bolmaýar.Siz bu däneni ammara ýada otagyň aýnasynyň üstine hatta çuýşe bankä astyna göüp bir ömür saklaň-däne däneleginçe galwerýar.Ol hiç hilli peýda getirmeýar we ahyr sonunda çüýräp gidýar.Ýone eger siz däneni ýere taşlasanyz,siz oňy ýene öldüren bolýanyz,ýone bu gezek täzeltenden haýat ýaratmak maksatynda beýle ýol tutýanyz.Toprakdaky azyk maddalar,güneş we ýerdäki nemlilik-bularyň barysy däneniň daşky gabygyna täsir görkezýar.Tiz arada gabyk çişip ýarylýar we tohümdan ýaşyl ujy gögerip çykýar.Täze haýat nyşany bolan bu ýaşyl uç topraga direlip,güneşe çalyşýar.

Maýsa damar atýar we düýpi ýere berkleşip barwerýar. Gögerenden soň düýpleri berkleşip ösüp däne ýok bolup gidwerýar.Netijede däne mekgejöwen başyna ýada bugdaý başyna öwürilýar. Mekgejöwen başynda tä bugdaý başyndaky ýaly onlap täze däneler peýda bolýar,her bir däne başyndan ýene täze maýsalar ösüp çykwerýar. Eger gögeren däne ýene gaýtadan ýere seçilse her bir bugdaý dänesinden ýüzläp gektar bugdaý ýerleri döretmek mumkin.Isanyň berýan taglymaty boýunça däne ýere ekilip önün ösmegine şert ýaradylmasa,ondan hiç hilli hasyl alyp bolmaýar.Elbettde,Isa bu görüniş ýardamynda Öz ölümi we beýglenmagi hakda geplän.Ol bu dünýada ýaşan wagtynda käbir adamlar Ondan şypa tapan,köpläp insanlar Onuň tasinliklerini gören.Kimlerdir Mesihyň wagzy sebäbli Hudaýa ýüz tutan.

Ýone Isa diri bolup öleninçenli butin dünýaniň günaleri bagyşlanmady.Onuň haýaty dowam edişi,hasyl berişi we bu hasyl önümli bolmagy uçin Isanyň ölmegine dogry geldi.Ol öldi we direldi we Onuň haýaty uzak asyrlar dowamynda million gezek köpelen önümli hasyl berdi.Isany özünuň Halasgäri diyip bilip,adamlar günaleriniň bagyşlanyýşyna mynasyp bolanlar endi Guzy Haýtynyň kitapyna ýazylanlar.Guzy ölmegi isläni uçin munuň mumkinçiligi boldy.Häzir öz häçymyzy göterip ýöremagimiz uçin Rebbimiz her birimizi çagyrýar:özümiz uçin ölüp Hudaýda ýaşamakda we Onuň maksatlaryna ýetişmekde özümizi Oňa bagyşlamagymyz gerek.Isa şägirdleri bilen söhbetini dowam ettirip,şeýle diydi:” „Bu dünýäde janyny söýýän ony ýitirýändir. Emma bu dünýäde kim janyny ýigrenýän bolsa, ony baky ýaşaýyş üçin saklaýandyr. “(Ýohanna 12:25).

Şahsyý isleg,howes,ambisiýa,meýilnama we maksatlarymyz ýolunda bizde gurban bolmak maýyllygy bar bolmagy gerek.Rebbimiz Isa Mesih bizde we biz arkaly hereket edip bilmegi uçin biz çalyşmagymyz gerek. Diňe şonda biz öz kysmatymyzy ýerine ýetiren bolýas.Hakykyýlyk we ebediýlik peýda bolmagy uçin bizdäki dünýawiýlyk ölmegi gerek!Eger Hudaýyň söýgisi bizi doldurmagyny islesek,biz başymyzy egip çendenaşa nepsimizi jylawlamagymyz gerek.Beýle pikri Mukaddes Kitapdan alan ýene bir näçe bölekler tassyklaýar:eger biz öz arzuw-isleglerimize göra hereket edýan bolsak biz kop zady ýitirýas.Eger biz öz haýatymyzy dolandyrmagy Hudaýa ynanyp tapşyrsak we ýolumyzy şu ýodada dowam ettirsek,biz elbettde ýeňiş gazanýas.” . Janyny aýan ony ýitirer. Meniň ugrumda janyny ýitiren ony gorar. “(Matta 10:39).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top