4:33

Maňa oraň gymmata düşdi

MP3

“Wagyzçy: «Biderek! Biderek! Bary biderek!» diýýär. Ynsan Günüň astynda çekýän zähmetinden näme peýda tapýar? Bir nesil gidip, bir nesil gelýär; emma bu dünýä ebedilik galýar. … Günüň astynda edilýän ähli işleri gördüm; ine, bary biderek, salgyma çapmak. Beýik işler etdim: jaýlar gurdum, üzüm agaçlaryny ekdim…. Öz-özüme şeýle diýdim: «Gel, seni lezzet bilen synaýyn, lezzet al». Emma bu-da biderek boldy. Ine, bularyň bary biderekdi, salgyma çapmakdy. “

Salam gadyrdanlar.Ýokarydaky aýatlar eýamymyzdan awwal ýaşap geçen bir dana adam aýadan.Eger haýatynyza ýagşylap seretseniz edýan her bir hereketiniz,zähmetiniz,çalyşmalarynyz çyndan hem biderek ekenine ynanýanyz,ýone bir zat hakykatlygynça galýar.

Eger şol zat haýatynyzy bezemese edýan zähmetleriniz biderek bolup galwerýar.Bu Hudaýy aňlamak.Insan kämillige ýetip,öz Ýaradyýjysyny tanamaýan eken bu onuň entek ýagtylyga çykmanyny subut edýar.Siz Hudaý bilen Hudaý siz bilen däl ekeni edýan işleriniziň netijesi şatlyk getirmeýar.Bu çyndan hem şeýle.Dünýa uçin gerek bolýan danalykny hem, ahyretdäki hätirjemligi hem diňe Ondan almak mumkin.Ol syz hiç zat edip bilmeýas.Ýone kopçilik,Hudaý ýolundan ýöremagi özlerine makul gormeýarlar.” Bu ýolda ýöremek maňa oran gymmata düşýar”-diyip pikr edýarler.Şol wagtda Hudaýyň bize edenlerini ýatdan çykarýarlar.Hezraty Dawud şeýle diyipti:” Rebbiň maňa eden ýagşylyklarynyň öwezini nädip dolaýyn?”(Zebur 115:3).Çyndan hem Hudaý bize edenlerini Oňa gaýtaryp bilmeýas.

Bizi ýaradany ,sag-aman saklany,bize maşgala we perzentler bereni,gündelik çöregimizi berip dürany iň möhümy günalerimiz uçin toleg tölenini öwezini ödäp bilýasmy? Her dem alyşymyz,her pursatymyz Onuň eradasy bilen bolyşyny aňlýasmy?Hudaýyň ýolunda ýörep bilmeýan,bu ýol maňa gymmata düşýar-diyenler ine bulary ýatdan çykaryp goýanlar. Insan Hudaýa gulak asman,özi islänçe haýat geçirse,nahilli ýol bilen bolmasyn öz bähbitligini öýlap baýlyk ýygsa,dinygsyz işlese,hyzmat basgançaklaryndan göterilip abraýly insana öwrilse,näme bolýar?! Bu insana näme berýar? Insan nazary bilen seredende kop zat berýan ýaly.Baýlyk,şöhrat,gudrat we şähtyny göterme.Ýone bu ýagdaýa Hudaý nahilli seredýar? Ol şeýle diydi:” Ynsan tutuş dünýäni gazanybam, janyndan mahrum bolsa, oňa näme peýdasy bar?” (Mark 8:36).

Çyndan hem insan baýlyk toplasada Hudaýa bouyn egmani uçin janyna zelel getirse,şol baýlygy,amaly,gudraty onuň janyny saklab galyp bilermikä?Ýone Hudaýyň eradasyny agtaryp ,Ona boýun egýanler uçin Isa Mesih şeýle wada berýar: «Size dogrusyny aýdýaryn: Hudaýyň Şalygynyň hatyrasy üçin öýüni, aýalyny, doganlaryny, ene-atasyny, bala-çagasyny taşlan her kes bu döwürde yzyna ençeme esse artyk edip alar, geljek döwürde bolsa baky ýaşaýşa gowşar» Luka 18:29-30).ÇunkiHudaý beýle etmagimize laýyk.” Biziň günä garşy ölüp, dogruçyllyk ugrunda ýaşamagymyz üçin, Ol haçda günälerimizi Öz üstüne ýükledi. Siz Onuň ýaralary arkaly şypa tapdyňyz. “(1-ji Petrus 2:24).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top