4:08

Çagalaryň ösüşine ýardam

MP3

Salam eziz radio dinleji doganlar. Siz uçin Bahar radiosy özüniň
eşitdirişiny başlaýar. Baş üstine diňlaň, dynç alyň. Eziz doganlar köplanç
çagalara Hudaýy hakynda geplemek onçakly hem mohüm dal ýaly görünüär.
Aslynda bolsa çagalar ýaşlygyndan Hoşhabar eşidip Hudaýyň yolundan ýörab
kemala gelse her bir ene-ata uçin ,birinçi nobatda Hudaýy uçin ullakan
şatlyk getriýar. Bu günki mowzukymyz diňe çagalara bagyşlanýar. Baş
üstine diňlaň.Kä bir ynsanlar hudaýylara sejde etýar.

Ýone Mukaddes Kitabda bolsa ýekke-täk, hakyky we diri Hudaýy bardygy
hakynda aýdylan. Eziz çagalar Mukaddes Kitabynda aýdylan ýaly Hudaýy
ýekke-täk,şoniň bilen bille ol uç şahsyýetde bar dyr. Elbetde biz ynsanlar
buny düşünib etmagimiz has çylşyrymly. Mukaddes Kitab Hudaýy AtaOgül, Hudaýy Mukaddes Ruh hakynda bizlere öwretýar. Edil ine şölar Hudaýyň
uç şahsy. Ota Hudaýy asmanda ýyaşaýar,yone ol hemme erde bar bolan,ol
Mukaddes we günääsiz.Hudaýy bütin ýaradanynyň üstinden hokümrowanlyk
edýar.Ol dünýadaky bar zatlary dolandýrýar.

Çunki butin dünýa öňa degişli. Hudaýy hemmesinyň Hojaýynydyr. Eziz çagalar
Mukaddes Kitabyň Zebur Kitabynda şeýle bir aýat bar.Geliň billelikde şo
aýaty okab gorýas:”Gokler Hudaýyň şohratyny yglan edýar,gok gümmezi
elleriniň işinden habar berýar” Zebur 18 bab2 ayat.Şo bilen bille Hudaýy
dünýadaky her bir ynsanny öraň güýçly söüýar. Eziz çagalar Isa Mesih bu-
Ögül Hudaýydir. Rebbimiz Isa Mesih butin ynsanlaryň hususylykda meniň we
seniň hem günälerimiz uçin öldi we gaýtadan diräldi.

Eziz çagalar,eger her bir ynsan Isa Mesihe öz halas edijisi diyip ynansa
onuň günäleri elbetde geçilýar . Ezizler Isa Mesih ölib gaýta dirilendeň
soň asmana çykdy.Häzir bolsa ol ätasynyň ýanynda.Ol diri.Isa Mesih asmanä
çikanda yere Mukaddes Ruh Hudaýy geldi.Ol adamlar günäkär ekenini bilib
almaklary uçin kömek edýar. Soň ol Isa Mesihe ýyman getirenleriň
ýüreginde ýerleşýar..Bundan başga Mukaddes Ruh bizlere Hudaýyň Sözi
Mukaddes Kitaby düşünib almagymyza hem kömek berýar.

Ata Hudaýy, Ögül Hudaýy we Mukaddes Ruh Hudaýy bularyň bary Mukaddes uç
aýrylmaz birlik. Uç şahs bir Hudaýy.Olar bir butin bolup özärä birliga
eýedir. Eziz çagalar eger sen hem Hudaýy bilen bille günäsiz haýat
geçirmany isleseň onda elbetde öziň bileninçe ybadat edip Ondaň hemme
günäleriň uçin geçirim sörab Isa Mesihni halas edijim diyip öz ýüregiňe
kabul et.Hudaýy elbetde seni eşitmaga taýyn.Şoniň bilen eziz çagalar bu
günki mowzukymyz öz ahryna etdi/ Biziň saýtymyza ýüztleniň kop dostlar
arttyrmagynyz mumkin we bundan başka köp guzukly filmlar we maglumatlar
hem bar.Hoş sag-aman boluň .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top